ĐIỀU KHOẢN VỀ BẢO HIỂM

1. Cơ sở pháp lý

– Luật xây dựng 2014

– Luật đấu thầu 2013

– Nghị định 37/2015/NĐ-CP hướng dẫn về hợp đồng xây dựng

– Thông tư 08/2016/TT-BXD hướng dẫn về hợp đồng tư vấn xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành.

– Nghị định 119/2015/NĐ – CP quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng

– Thông tư 329/2016/TT-BTC hướng dẫn thực hiện Nghị định 119/2015/NĐ-CP quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành.

2. Nội dung

Dươí đây là điều khoản mẫu:

Điều 20. Bảo hiểm

Nhà thầu phải mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp theo quy định.

Điều khoản trên tuân theo nguyên tắc về bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp tư vấn, quy định tại điều 3 của Nghị định 119/2015/NĐ – CP quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng.

Điều 3. Nguyên tắc tham gia bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng

4. Chi phí mua bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng thực hiện theo quy định sau:

b) Đối với bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp tư vấn đầu tư xây dựng: Phí bảo hiểm được tính vào giá thành sản phẩm tư vấn;

+ Đối tượng của bảo hiểm: Quy định tại điều 19 của Thông tư 329/2016/TT-BTC hướng dẫn thực hiện Nghị định 119/2015/NĐ-CP quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Điều 19. Đối tượng bảo hiểm và số tiền bảo hiểm tối thiểu
1. Đối tượng bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp tư vấn đầu tư xây dựng là trách nhiệm dân sự của nhà thầu tư vấn đầu tư xây dựng đối với bên thứ ba phát sinh từ việc thực hiện công việc khảo sát xây dựng, thiết kế xây dựng công trình xây dựng từ cấp II trở lên.

+ Phí bảo hiểm: Về phí bảo hiểm thì được quy định cụ thể tại điều 22 của cùng thông tư như sau:

Điều 22. Phí bảo hiểm và thanh toán phí bảo hiểm

1. Phí bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp tư vấn khảo sát xây dựng, thiết kế xây dựng được xác định theo Phụ lục 8 ban hành kèm theo Thông tư này, cụ thể như sau:

a) Đối với công trình xây dựng có giá trị dưới một nghìn (1.000) tỷ đồng và không thuộc các loại công trình xây dựng đê, đập, cảng, bến cảng, cầu cảng, bến tàu, đập chắn sóng và các công trình thủy lợi; các công trình xây dựng sân bay, máy bay, vệ tinh, không gian; các công trình sửa chữa và đóng tàu; các công trình xây dựng năng lượng trên biển và dưới nước; các dự án xe lửa, xe điện, tàu tốc hành và dự án ngầm dưới đất, hầm mỏ: Phí bảo hiểm và mức khấu trừ quy định tại khoản 1 Phụ lục 8 ban hành kèm theo Thông tư này.

2. Căn cứ vào mức độ rủi ro của đối tượng được bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm được điều chỉnh tăng phí bảo hiểm tối đa 25% tính trên phí bảo hiểm quy định tại điểm a khoản 1 Phụ lục 8 ban hành kèm theo Thông tư này.

Biểu phí bảo hiểm:

Phí bảo hiểm đối với bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp tư vấn đầu tư xây dựng được tính bằng tỷ lệ phần trăm (%) của giá trị hợp đồng tư vấn, cụ thể theo bảng sau:

 

        Giá trị hợp đồng tư vấn

 

Đến 10 tỷ đồng

Trên 10 tỷ đồng đến 20 tỷ đồng Trên 20 tỷ đồng đến 40 tỷ đồng Trên 40 tỷ đồng đến 60 tỷ đồng Trên 60 tỷ đồng đến 80 tỷ đồng
Giá trị công trình xây dựng
Dưới 40 tỷ đồng 1,2% 1,52%
Trên 40 tỷ đồng – 60 tỷ đồng 0,85% 1,12% 1,19%
Trên 60 tỷ đồng – 80 tỷ đồng 0,8% 1,05% 1,16% 1,27%
Trên 80 tỷ đồng – 100 tỷ đồng 0,75% 0,95% 1,07% 1,18% 1,34%
Trên 100 tỷ đồng – 120 tỷ đồng 0,70% 0,88% 0,99% 1,11% 1,25%
Trên 120 tỷ đồng – 160 tỷ đồng 0,65% 0,85% 0,94% 1,10% 1,22%
Trên 160 tỷ đồng – 200 tỷ đồng 0,60% 0,76% 0,85% 0,95% 1,07%
Trên 200 tỷ đồng – 400 tỷ đồng 0,51% 0,66% 0,76% 0,85% 0,95%
Trên 400 tỷ đồng – 600 tỷ đồng 0,44% 0,60% 0,66% 0,76% 0,85%
Trên 600 tỷ đồng –1.000 tỷ đồng 0,41% 0,57% 0,60% 0,69%

0,82%

 

b) Mức khấu trừ:

Mức khấu trừ bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp tư vấn đầu tư xây dựng được tính bằng 1% giá trị hợp đồng tư vấn hoặc một trăm (100) triệu đồng, tùy theo số nào lớn hơn.

Như vậy, khi tham gia ký kết hợp đồng thì bên nhà thầu tư vấn phải đăng ký bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp, bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp này là bảo hiểm trách nhiệm dân sự dành cho bên thứ ba.

+ Thời hạn bảo hiểm: Theo điều 5 Nghị định 119/2015/NĐ-CP: “Thời hạn bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp tư vấn đầu tư xây dựng bắt đầu kể từ ngày thực hiện công việc tư vấn đến hết thời gian bảo hành công trình theo quy định pháp luật”.

+ Phạm vi bảo hiểm: Theo quy định tại điều 6 của nghị định 119/2015/NĐ-CP: Đối với bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp tư vấn đầu tư xây dựng: Doanh nghiệp bảo hiểm sẽ bồi thường cho nhà thầu tư vấn đầu tư xây dựng những khoản tiền mà nhà thầu tư vấn có trách nhiệm bồi thường cho các tổn thất của bên thứ ba và các chi phí có liên quan theo quy định pháp luật phát sinh từ việc thực hiện công việc tư vấn đầu tư xây dựng, trừ các tổn thất quy định tại Khoản 2 Điều này”;

Quy định tại điều 27 của Thông tư 329/2016/TT-BTC bổ sung điều 6 của nghị định 119 như sau:

“Doanh nghiệp bảo hiểm thực hiện trách nhiệm bồi thường cho nhà thầu thi công xây dựng những khoản tiền mà nhà thầu thi công xây dựng có trách nhiệm bồi thường cho người lao động bị thương tật, chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp phát sinh do thực hiện công việc thi công trên công trường, trừ các trường hợp không thuộc trách nhiệm bảo hiểm quy định tại Điều 5 Thông tư này”.

Loại trừ trách nhiệm bảo hiểm tại khoản 2 như sau:

  1. Loại trừ trách nhiệm bảo hiểm

Doanh nghiệp bảo hiểm không có trách nhiệm bồi thường cho các tổn thất sau:

a) Tổn thất phát sinh từ hành vi cố ý;

b) Tổn thất không mang tính ngẫu nhiên;

c) Tổn thất không lượng hóa được bằng tiền;

d) Tổn thất mang tính thảm họa;

đ) Tổn thất phát sinh trong trường hợp bên mua bảo hiểm không có quyền lợi có thể được bảo hiểm.

3. Kết luận

Như vậy, khi tham gia giao kết hợp đồng thì các bên sẽ phải ghi nhận về điều khoản bảo hiểm trong hợp đồng, điều khoản này ghi nhận bên nhà thầu tư vấn phải mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho bên thứ ba. Và chi phí này sẽ được tính trong tổng chi phí  mà bên nhà thầu tư vấn yêu cầu bên chủ đầu tư phải thanh toán. Bồi thường cho người lao động bị thương tật, chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp phát sinh do thực hiện công việc thi công trên công trường. Phí bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp tư vấn khảo sát xây dựng, thiết kế xây dựng được xác định theo Phụ lục 8 ban hành kèm theo Thông tư 329/2016/TT-BTC, doanh nghiệp bảo hiểm được điều chỉnh tăng phí bảo hiểm tối đa 25% tính trên phí bảo hiểm. Thời hạn bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp tư vấn đầu tư xây dựng bắt đầu kể từ ngày thực hiện công việc tư vấn đến hết thời gian bảo hành công trình theo quy định pháp luật. Loại trừ trách nhiệm bảo hiểm tại khoản 2 – điều 27 của thông tư 329/2016/TT-BTC.

Trên đây là bài viết về điều khoản bảo hiểm trong chuỗi bài viết về hợp đồng tư vấn xây dựng của chúng tôi. Cảm ơn quý khách đã tham khảo, Luật Minh Mẫn luôn sẵn sàng tư vấn và thực hiện tư vấn, soạn thảo, dịch và tham gia ký kết hợp đồng cho khách hàng.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐIỀU KHOẢN VỀ BẢO HIỂM