ĐIỀU KHOẢN VỀ TẠM NGỪNG CÔNG VIỆC TRONG HỢP ĐỒNG

Đối với hợp đồng tư vấn xây dựng thì việc tạm ngừng công việc trong hợp đồng là chuyện thường xảy ra.  Nếu xảy ra do khách quan thì cả hai phải biết về điều đó cũng như một trong hai bên gây ra tạm ngừng phải chứng minh điều đó. Trong trường hợp tạm ngừng do lỗi của bên nào thì bên đó phải bồi thường thiệt hại. Bài viết này sẽ phân tích về điều khoản tạm ngừng công việc trong hợp đồng tư vấn xây dựng.

1. Cơ sở pháp lý

– Luật xây dựng 2014

– Luật đấu thầu 2013

– Nghị định 37/2015/NĐ-CP hướng dẫn về hợp đồng xây dựng

– Nghị định 46/2015/NĐ-CP về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng

– Thông tư 08/2016/TT-BXD hướng dẫn về hợp đồng tư vấn xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành.

– Thông tư 01/2015/TT-BKHĐT quy định chi tiết lập Hồ sơ mời quan tâm, Hồ sơ mời thầu, Hồ sơ yêu cầu dịch vụ tư vấn do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành:

– Nghị định 63/2014/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu về Đánh giá hồ sơ dự thầu.

2. Nội dung

2.1. Điều khoản về tạm ngừng công việc trong hợp đồng

Dưới đây là điều khoản mẫu:

Điều 22. Tạm ngừng công việc trong hợp đồng

1. Tạm ngừng công việc bởi chủ đầu tư

Nếu nhà thầu không thực hiện nghĩa vụ theo hợp đồng, chủ đầu tư có thể ra thông báo tạm ngừng toàn bộ hoặc một phần công việc của nhà thầu, chủ đầu tư phải nêu rõ phần lỗi của nhà thầu và yêu cầu nhà thầu phải thực hiện và sửa chữa các sai sót trong khoảng thời gian hợp lý cụ thể, đồng thời nhà thầu phải bồi thường thiệt hại cho chủ đầu tư do tạm ngừng công việc.

2. Tạm ngừng công việc bởi nhà thầu

a) Nếu chủ đầu tư không thực hiện nghĩa vụ theo Hợp đồng, không thanh toán theo các điều khoản đã thỏa thuậntrong Hợp đồngnày quá 28 ngày kể từ ngày hết hạn thanh toán, sau khi thông báo cho chủ đầu tư, nhà thầu có thể sẽ tạm ngừng công việc (hoặc giảm tỷ lệ công việc).

b) Sau khi chủ đầu tư thực hiện các nghĩa vụ của mình theo Hợp đồng, nhà thầu phải tiếp tục tiến hành công việc bình thường ngay khi có thể được.

c) Nếu các chi phí phát sinh là hậu quả của việc tạm ngừng công việc (hoặc do giảm tỷ lệ công việc) theo khoản này, nhà thầu phải thông báo cho chủ đầu tư để xem xét. Sau khi nhận được thông báo, chủ đầu tư xem xét và có ý kiến về các vấn đề đã nêu.

Tại khoản 1 và 3 điều 40 của nghị định 37/2015/NĐ-CP hướng dẫn về hợp đồng xây dựng quy định chung về nguyên tắc tạm dừng thực hiện công việc như sau:

Điều 40. Tạm dừng thực hiện công việc trong hợp đồng xây dựng

  1. Các tình huống được tạm dừng thực hiện công việc trong hợp đồng, quyền được tạm dừng; trình tự thủ tục tạm dừng, mức đền bù thiệt hại do tạm dừng phải được bên giao thầu và bên nhận thầu thỏa thuậntrong hợp đồngxây dựng.
  2. Trước khi một bên tạm dừng thực hiện công việc trong hợp đồng, thì phải thông báo cho bên kia biết bằng văn bản trước 28 ngày, trong đó nêu rõ lý do tạm dừng thực hiện; bên giao thầu, bên nhận thầu phải có trách nhiệm cùng thương lượng giải quyết để tiếp tục thực hiện đúng thỏa thuậnhợp đồngđã ký kết, trừ trường hợp bất khả kháng.

Trường hợp, bên tạm dừng thực hiện hợp đồng không thông báo hoặc lý do tạm dừng không phù hợp với quy định của hợp đồng thì phải bồi thường thiệt hại cho phía bên kia.

Từ quy định trên, có thể thấy nhà làm luật khuyến khích các bên sẽ tiến hành thỏa thuận chi tiết về các trường hợp mà các bên được phép tạm dừng. Điều này sẽ giúp cho các bên nếu xảy ra trường hợp đó sẽ không phải thương lượng hay tranh chấp. Thậm chí trong hợp đồng có thể ghi nhận cả mức đền bù thiệt hại do tạm dừng. Ngoài việc ghi nhận về các trường hợp được tạm ứng hợp đồng thì các bên cần phải chú ý quy định về thời hạn báo trước. Thời hạn báo trước sẽ là trước 28 ngày, trong đó phải nêu rõ lý do tạm dừng thực hiện hợp đồng.

2.2. Tạm ngừng công việc bởi từng bên

+ Về việc tạm ngừng công việc bởi chủ đầu tư:

Chúng ta sẽ xem quy định tại khoản 1 – điều 22 của Thông tư 08/2016/TT-BXD hướng dẫn về hợp đồng tư vấn xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành như sau:

Điều 22. Tạm ngừng công việc trong hợp đồng

  1. Tạm ngừng công việc bởi chủ đầu tư

Nếu nhà thầu không thực hiện nghĩa vụ theo hợp đồng, chủ đầu tư có thể ra thông báo tạm ngừng toàn bộ hoặc một phần công việc của nhà thầu, chủ đầu tư phải nêu rõ phần lỗi của nhà thầu và yêu cầu nhà thầu phải thực hiện và sửa chữa các sai sót trong Khoảng thời gian hợp lý cụ thể, đồng thời nhà thầu phải bồi thường thiệt hại cho chủ đầu tư do tạm ngừng công việc.

Tức là bên nhận thầu không thực hiện đúng tiến độ đã đề ra, chất lượng thấp hơn so với thỏa thuận ban đầu. Đối với loại hợp đồng tư vấn thì thường sẽ quay quanh những vấn đề tiến độ vì bên giao thầu ít đơn vị nào có hiểu biết về chất lượng tiêu chuẩn về những công việc của một ty tư vấn.

Quy định tại khoản 1 – Điều 22 của điều khoản mẫu ở trên là đúng với quy định của pháp luật. Pháp luật cũng quy định nếu xét thấy có thể sửa chữa sai xót thì bên giao thầu có thể cho phép bên nhận thầu tiếp tục khắc phục sai xót này bởi vì hợp đồng tư vấn xây dựng nói riêng và các loại hợp đồng tư vấn nói chung nếu vì lý do gì mà trì trệ việc xây dựng thì quá trình thực hiện đo đạc hay thi công sẽ bị thiên nhiên làm hao mòn giá trị, sẽ càng dẫn đến thiệt hại nhiều hơn.

+ Về tạm ngừng công việc bởi bên nhận thầu:   

Chúng ta sẽ xem quy định tại khoản 2 – điều 22 của Thông tư 08/2016/TT-BXD hướng dẫn về hợp đồng tư vấn xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành như sau:

Điều 22. Tạm ngừng công việc trong hợp đồng

2. Tạm ngừng công việc bởi nhà thầu

a) Nếu chủ đầu tư không thực hiện nghĩa vụ theo Hợp đồng, không thanh toán theo các Điều Khoản đã thỏa thuậntrong Hợp đồngnày quá 28 ngày kể từ ngày hết hạn thanh toán, sau khi thông báo cho chủ đầu tư, nhà thầu có thể sẽ tạm ngừng công việc (hoặc giảm tỷ lệ công việc).

b) Sau khi chủ đầu tư thực hiện các nghĩa vụ của mình theo Hợp đồng, nhà thầu phải tiếp tục tiến hành công việc bình thường ngay khi có thể được.

c) Nếu các chi phí phát sinh là hậu quả của việc tạm ngừng công việc (hoặc do giảm tỷ lệ công việc) theo Khoản này, nhà thầu phải thông báo cho chủ đầu tư để xem xét. Sau khi nhận được thông báo, chủ đầu tư xem xét và có ý kiến về các vấn đề đã nêu.

So với quy định tại khoản 2 – điều 22 của điều khoản mẫu thì quy định này rất hợp lý. Nhà làm luật cho phép bên nhận thầu được tạm ngừng công việc nhưng phải trong vòng 28 ngày vì công việc đang được tiến hành dở dang, trong 28 ngày là thời gian đủ để chủ đầu tư có thể tìm kiếm tiền để thanh toán cho bên nhận thầu trong trường hợp có vấn đề về tài chính. Điều luật còn nhấn mạnh, nếu chủ đầu tư đã thành toán trong vòng 28 ngày đó thì bên nhận thầu phải tiếp tục tiến hành công việc một cách bình thường ngay khi có thể được cho thấy tầm quan trọng của việc tiếp tục thi công công trình.

 

3. Kết luận

Khi các bên ký kết hợp đồng tư vấn thì cần phải ghi định rõ ràng về tạm ngừng công việc trong hợp đồng. nhà làm luật khuyến khích các bên sẽ tiến hành thỏa thuận chi tiết về các trường hợp mà các bên được phép tạm dừng. Điều này sẽ giúp cho các bên nếu xảy ra trường hợp đó sẽ không phải thương lượng hay tranh chấp. Thậm chí trong hợp đồng có thể ghi nhận cả mức đền bù thiệt hại do tạm dừng. Ngoài việc ghi nhận về các trường hợp được tạm ứng hợp đồng thì các bên cần phải chú ý quy định về thời hạn báo trước. Thời hạn báo trước sẽ là trước 28 ngày, trong đó phải nêu rõ lý do tạm dừng thực hiện hợp đồng. Pháp luật quy định nếu xét thấy có thể sửa chữa sai xót thì bên giao thầu có thể cho phép bên nhận thầu tiếp tục khắc phục sai xót này bởi vì hợp đồng tư vấn xây dựng nói riêng và các loại hợp đồng tư vấn nói chung nếu vì lý do gì mà trì trệ việc xây dựng thì quá trình thực hiện đo đạc hay thi công sẽ bị thiên nhiên làm hao mòn giá trị, sẽ càng dẫn đến thiệt hại nhiều hơn. Bên cạnh đó, nhà làm luật cho phép bên nhận thầu được tạm ngừng công việc nhưng phải trong vòng 28 ngày vì công việc đang được tiến hành dở dang, trong 28 ngày là thời gian đủ để chủ đầu tư có thể tìm kiếm tiền để thanh toán cho bên nhận thầu trong trường hợp có vấn đề về tài chính. Điều luật còn nhấn mạnh, nếu chủ đầu tư đã thành toán trong vòng 28 ngày đó thì bên nhận thầu phải tiếp tục tiến hành công việc một cách bình thường ngay khi có thể được cho thấy tầm quan trọng của việc tiếp tục thi công công trình.

Trên đây là bài viết về tạm ngừng công việc trong hợp đồng thuộc chuỗi bài viết về hợp đồng tư vấn xây dựng của chúng tôi. Cảm ơn quý khách đã tham khảo, Luật Minh Mẫn luôn sẵn sàng tư vấn và thực hiện tư vấn, soạn thảo, dịch và tham gia ký kết hợp đồng cho khách hàng.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐIỀU KHOẢN VỀ TẠM NGỪNG CÔNG VIỆC TRONG HỢP ĐỒNG