Giám sát thực hiện hợp đồng sau ký kết

Sau khi hợp đồng đã được ký kết. Các bên tiến hành thực hiện hợp đồng. Tuy nhiên, khi thực hiện hợp đồng thì phát sinh nhiều sự kiện không mong đợi dẫn đến những vấn đề sau đây:

+ Điều chỉnh hợp đồng:

Một trong các bên có sự thay đổi những thông tin tại các điều khoản đã giao kết trong thời gian đang thực hiện hợp đồng. Các bên thống nhất lập phụ lục hợp đồng để ghi nhận các thay đổi này.

+ Đơn phương chấm dứt hợp đồng

Một trong các bên đơn phương chấm dứt hợp đồng ngoài ý chí của bên còn lại. Các bên phải bàn bạc để giải quyết trên tinh thần các bên cùng có lợi, thiện chí.

+ Tạm hoãn hợp đồng

Một hay các bên thoả thuận tạm hoãn hợp đồng và nhận được sự đồng thuận của các bên còn lại. Hợp đồng sẽ ngưng hiệu lực cho đến hết thời gian tạm hoãn.

+ Huỷ bỏ hợp đồng

Nếu một bên vi phạm cơ bản hợp đồng làm cho mục đích hợp đồng không đạt đươc thì bên bị vi phạm có quyền yêu cầu huỷ hợp đồng. Hợp đồng xem như không phát hiệu lực kể từ thời điểm giao kết. Các bên phải hoàn trả cho nhau những gì đã nhận.

+ Thanh lý hợp đồng

Khi hoàn thành hợp đồng. Các bên tiến hành thanh lý hợp đồng.

Với những sự kiện pháp lý nêu trên, các bên tham gia hợp đồng có thể yêu cầu luật sư hỗ trợ pháp lý để đảm bảo quyền lợi của mình.