HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM CHÁY NỔ

Một doanh nghiệp lớn, có sử dụng các máy móc và công nghệ thì phải sử dụng điện với công suất lớn và liên tục. Vì thế, tất cả các hợp đồng bảo hiểm cháy nổ đều phải được doanh nghiệp xác lập cùng với một công ty bảo hiểm bất kỳ.

Nắm bắt nhu cầu đó, công ty LUẬT MINH MẪN xin gửi đến quý khách mẫu hợp đồng cháy nổ. Hợp đồng tuy đã được rà soát tất cả các điều khoản về tính thực tế của nó. Tuy nhiên, nếu quý khách muốn được tư vấn rõ hơn về cách soạn thảo và các vấn đề lưu ý khác thì hãy liên hệ với chúng tôi

Tải về mẫu: HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM CHÁY NỔ

 

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM
BẢO HIỂM CHÁY, NỔ BẮT BUỘC

số: 3333333

[HCM. D3 7.9. HD3333333]

 • Căn cứ Bộ luật dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24/11/2015 của Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
 • Căn cứ Luật kình doanh bảo hiểm ngày 09 tháng 12 năm 2000 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điểu của Luật kinh doanh bảo hiểm ngày 24 tháng 11 năm 2010;
 • Cản cứ Luật phòng cháy và chừa chảy ngày 29 tháng 06 năm 2001 và Luật sửa đổi, bỗ sung một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy ngày 22 thảng 11 năm 2013;
 • Căn cứ Nghị định số 23/2018/NĐ-CP ngày 23/02/2018 của Chính phủ quy định về bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc;
 • Cân cứ yêu cầu bảo hiểm của khách hàng và khả năng cung cấp dịch vụ của Công ty Bào Việt Sài Gòn;

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 05 năm 2019, chúng tôi gồm:

Một bên là      :    CÔNG TY ABCDEF (gọi tắt là Người bảo hiểm)

Người đại diện:   Bà Nguyễn Thị A Chức vụ: Trưởng Phòng Nghiệp vụ BH tài sản

Địa chỉ             :    CBD Đồng Khởi, Quận I, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại       :                                                    – Fax:

Tài khoản : CỒNG TY ABCDEF; STK: 7777777777777 (VND) tại Ngân hàng TMCP Bảo Việt – CN TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế : 0101527385-333

Một bên là : CÔNG TY TNHH CHEN YING(gọi tắt là Người được bảo hiểm)

Người đại diện: Ông(Bà) CHEN YING Chức vụ: Giám đốc

Địa chỉ : Lô B, Tầng 7 Tòa nhà Vincom Đồng Khởi, 72 Lê Thánh Tôn – 43 Lý Tự Trọng, Quận 1, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại :                                                          – Fax:

Tài khoản : 22222222 (Ngân hàng SMBC)

Mã sổ thuế : 3333333333

Hai bên thỏa thuận ký kết hợp đồng bảo hiểm theo những điều khoản cụ thể dưới đây:

Điều 1: Phạm vi bảo hiểm

Người bảo hiểm nhận bảo hiểm các rủi ro Cháy, Nổ bắt buộc theo Nghị định số 23/2018/NĐ-CP ngày 23/02/2018 cùa Chính phủ và các rủi ro

 • Máy bay rơi.
 • Gầy rối, bạo động dân sự, đình công, bãi công
 • Động đất
 • Giông, bão
 • Giông, bão, ngập lụt
 • Vỡ hay tràn nước
 • Va chạm xe cộ
 • Rò rỉ nước bất ngờ từ hệ thống sprinkler tự động

theo Quy tắc bảo hiểm Cháy và Các rủi ro đặc biệt (Thiệt hại vật chất) của Bảo Việt (Ban hành theo Quyết định số:3123 /2015/QĐ/TGĐ/BHBV ngày 24 tháng 09 năm 2015 của Chù tịch Hội Đồng Thành Viên kiêm Tông giám đôc Tông Cồng ty Bảo hiểm Bảo Việt) ban hành cho toàn bộ tài sản trong bản danh mục tài sản của Người được bảo hiểm đính kèm theo hợp đồng này.

Điều 3: Các điều khoản bổ sung và loại trừ

Điều khoản chung

 

STT Điều khoản bổ sung Hạn mức phụ
1 BVGE011: Điều khoản loại trừ bảo hiểm tổn thất đối với dừ liệu, phần mềm và các chương trình máy tính
2 BVGE023: Điều khoản loại trừ rủi ro khủng bố
-I

3

BVGE026: Điều khoản cấm vận thương mại quốc tế
4 BVGE027: Điểu khoản khôi phục hiệu lực hợp đông bảo hiếm

 

Điều khoản áp dụng cho phần thiệt hại vật chất

STT Điều khoản bổ sung Hạn mức phụ
1 BVPD047: Điều khoản chi phí cứu hỏa 50.000.000 VND/vụ
2 BVPD088: Điều khoản dọn dẹp hiện trường 50.000.000 VND/vụ

Điều 4: Thời hạn bảo hiểm:

Thời hạn bảo hiểm bắt đàu từ 00:00 ngày 18/05/2019 và kết thúc vào 23:59 ngày 17/08/2019.

Điều 5: Phương thức thanh toán

Người được bảo hiểm sẽ thanh toán phí bào hiểm bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản trước hoặc trong ngày 18/05/2019.

Điều khoản tự động khôi phục hiệu lực cùa hợp đồng: Trong trường hợp Người được bảo hiểm không thanh toán phí bảo hiểm theo đúng thòi hạn cam kết trong hợp đồng này, Bảo Việt sẽ không chịu trách nhiệm bồi thường cho những tổn thất phát sinh. Tuy nhiên, sau đó Người được bảo hiểm vẫn thanh toán đầỵ đủ phí bảo hiểm và với điều kiện chưa xày ra tổn thất trong thời gian trễ phí thì hiệu lực của hợp đồng bảo hiểm tự động được khôi phục kể từ ngày Bảo Việt nhận được phí bào hiểm cùa Người được bảo hiểm.

Điều 6: Trách nhiệm cụ thể của từng bên NGƯỜI BẢO HIẺM

 1. Người bảo hiểm có trách nhiệm cấp đon bảo hiểm, sau khi nhận được yêu cầu của người được bảo hiểm và tiến hành các thủ tục cần thiết theo qui định (khảo sát, đánh giá rủi ro và tính toán phí bảo hiểm).
 2. Người bảo hiểm hoặc đại diện cùa Bảo Việt cùng Người được bảo hiềm có quyền kiểm tra công tác PCCC tại những đơn vị rủi ro mà Người được bảo hiểm đăng ký bảo hiểm. Những kiến nghị an toàn PCCC phải được thực hiện đúng theo thời hạn mà hai bên đã thỏa thuận.

3- Sau khi nhận được thông báo tổn thất, Người bảo hiểm nhanh chóng cử giám định viên cùng người được bảo hiểm có mặt tại hiện trường, cùng các chuyên viên có kinh nghiệm tiến hành giám định nguyên nhân và xác định mức độ thiệt hại, hướng dẫn người được bảo hiêm làm thủ tục cần thiết để bảo vệ quyền lợi các bên hữu quan.

 1. Sau khi nhận được đầy đù hồ sơ hợp lệ của người được bảo hiểm, Người bảo hiểm có trách nhiệm giải quyết bồi thường nhanh chóng và hợp lý.

NGƯỜI ĐƯỢC BẢO HIỂM

 1. Thanh toán phí bảo hiểm theo thoả thuận tại điều 2 và điều 5.
 2. Khi xảy ra tổn thất, người được bảo hiểm áp dụng mọi biện pháp ngăn ngừa hạn chế tồn thất

thông báo bàng phương tiện nhanh nhật cho Người bảo hiểm và sau đó trong vòng 05 ngày xác nhận lại bằng văn bàn đê Người bảo hiêm cùng phôi hợp với các bên liên quan và người được báo, nhanh chóng xác định nguyên nhân và mức độ thiệt hại. Cung cấp các tài liệu liên quan, tạo điều kiện thuận lợi cho Người bảo hiểm khảo sát đánh giá  phục vụ cho công tác bào hiểm hay khi tổn thất xảy ra.

Điều 7:Hai bên cam kết thực hiện nghiêm chỉnh mọi điều khoản đã qui định trong bản hợp đồng bảo hiểm này. Trường hợp một trong hai bên muốn sửa đổi, bổ sung hoặc hủy bỏ hợp đồng phải thông báo băng văn bản cho bên kia trước 30 ngày. Mọi tranh châp trong việc thực hiện hợp đông nêu hai bên không giải quyết được bằng thương lượng sẽ đưa ra Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC) để giải quyết.

Điều 8:Hợp đồng này làm thành bốn (04) bản có giá trị như nhau, mồi bên giữ hai (02) bản để theo dõi thực hiện.

 

 NGƯỜI BẢO HIỂM

 NGƯỜI ĐƯỢC BẢO HIỂM

HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM CHÁY NỔ