HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN LIÊN QUAN_01

Ngày nay, quyền sở hữu trí tuệ là một trong những quyền được rất nhiều quốc gia chú ý đến. Nó giúp trí tuệ của con người được bảo vệ, tạo động lực tạo ra nhiều sản phẩm, dịch vụ thúc đẩy xã hội phát triển. Đối với những chủ sở hữu các công trình trí tuệ thì chủ sở hữu cũng rất hay chuyển quyền sở hữu, đối tượng chuyển quyền thường là các quyền liên quan.

Nắm bắt nhu cầu đó, công ty LUẬT MINH MẪN xin gửi đến quý khách mẫu hợp đồng chuyển quyền liên quan. Hợp đồng tuy đã được rà soát tất cả các điều khoản về tính thực tế của nó. Tuy nhiên, nếu quý khách muốn được tư vấn rõ hơn về cách soạn thảo và các vấn đề lưu ý khác thì hãy liên hệ với chúng tôi

Tải về mẫu: HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN LIÊN QUAN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN LIÊN QUAN

Số: …………………/HĐCNQLQ

 

Hôm nay, ngày …… tháng …… năm ……. Tại ………………………………………. Chúng tôi gồm:

Bên chuyển nhượng (Bên A)

– Họ và tên/Tên tổ chức: ……………………………………………………………………………………

– Trụ sở chính: ……………………………………………………………………………………………….

– Điện thoại: ………………………………………………………………………………………………….

– Mã số thuế: …………………………………………………………………………………………………

– Tài khoản số: ……………………………………………………………………………………………….

– Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: ………………………………………………………………

– Đại diện là: ………………………………………………………………………………………………….

– Chức vụ: ……………………………………………………………………………………………………

– Theo giấy uỷ quyền số (nếu có): ………………………………………………………………………..

(Trong trường hợp có đồng chủ sở hữu thì phải kèm theo thoả thuận uỷ quyền bằng văn bản thể hiện ý chí chung của tất cả các đồng chủ sở hữu cho người đại diện ký hợp đồng)

 

Bên nhận chuyển nhượng (Bên B)

– Họ và tên/Tên tổ chức: ……………………………………………………………………………………

– Trụ sở chính: ……………………………………………………………………………………………….

– Điện thoại: ………………………………………………………………………………………………….

– Mã số thuế: …………………………………………………………………………………………………

– Tài khoản số: ……………………………………………………………………………………………….

– Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: ………………………………………………………………

– Đại diện là: ………………………………………………………………………………………………….

– Chức vụ: ……………………………………………………………………………………………………

– Theo giấy uỷ quyền số (nếu có): ………………………………………………………………………..

 

Hai bên cùng thoả thuận và ký hợp đồng với các điều khoản sau:

 

Điều 1: Căn cứ chuyển nhượng

Bên chuyển nhượng sở hữu hợp pháp các quyền liên quan được bảo hộ bởi cục sở hữu trí tuệ.

 

Điều 2: Bên A đồng ý nhượng quyền: (1)………………………………thuộc sở hữu của mình cho bên B đối với các chương trình dưới đây: ……………………………………………………………

(Ghi cụ thể tên quyền thoả thuận chuyển nhượng trong số các quyền quy định tại các Điều 29, 30, 31 Luật SHTT)

Tên chương trình: …………………………………………………………………………………………

Loại hình: …………………………………………………………………………………………………..

Tác giả: …………………………………………………………………………………………………….

Đã công bố/chưa công bố: ………………………………………………………………………………

(Nếu chương trình đã công bố thì ghi rõ ngày, tháng, năm, hình thức, nơi công bố)

 

Điều 3: Bên A có trách nhiệm chuyển bản sao chương trình cho bên B quản lý và khai thác các chương trình được chuyển nhượng ghi tại Điều 1 Hợp đồng này.

Thời gian chuyển bản sao chương trình: ………………………………………………………………

(Các bên có thể ấn định thời hạn hoặc thời điểm chuyển bản sao chương trình)

Địa điểm chuyển bản sao chương trình: ………………………………………………………………

 

Điều 4: Bên B khai thác sử dụng các quyền được chuyển nhượng ghi tại điều 2 Hợp đồng này phải tôn trọng các quy định của Luật SHTT, các văn bản hướng dẫn thi hành, và các quy định pháp luật có liên quan.

 

Điều 5: Bên B phải thanh toán tiền nhận chuyển nhượng các quyền ghi tại Điều 2 Hợp đồng này cho bên A theo phương thức sau:

(Giá chuyển nhượng, hình thức, cách thức thanh toán; thời gian, địa điểm thanh toán…)

……………………………………………………………………………………………………………

Điều 6: Kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực Bên A không được chuyển nhượng, sử dung, cho phép các tổ chức, cá nhân khác sử dụng các quyền đã chuyển nhượng ghi tại Điều 2 của Hợp đồng này.

 

Điều 7: Các bên có nghĩa vụ thực hiện các cam kết tại Hợp đồng này, bên vi phạm hợp đồng phải bồi thường toàn bộ thiệt hại cho bên kia.

(Các bên có thể thoả thuận về việc bồi thường theo tỉ lệ % trên giá trị hợp đồng hoặc một khoản tiền nhất định).

 

Điều 8: Tất cả những tranh chấp về hợp đồng được giải quyết thông qua thoả thuận trực tiếp giữa hai bên. Nếu thoả thuận không đạt kết quả, một trong hai bên có thể nộp đơn yêu cầu Trọng tài hoặc khởi kiện tại Toà án nhân dân có thẩm quyền để giải quyết.

(Các bên có thể thoả thuận về lựa chọn toà án thuộc quốc gia liên quan)

 

Điều 9: Hợp đồng này có hiệu lực……..

(Các bên có thể thoả thuận về thời điểm có hiệu lực của hợp đồng là ngày ký hợp đồng hoặc khoảng thời gian xác định sau ngày ký hợp đồng  hoặc một ngày cụ thể)

Hợp đồng này được lập thành……………bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ………bản.

(Các bên có thể thoả thuận về ngôn ngữ, số bản của hợp đồng ký kết)

 

                 BÊN A                                                     BÊN B

       (Ký và ghi rõ họ tên)                                  (Ký và ghi rõ họ tên)

 

Ghi chú:

(1) Tác giả không được chuyển quyền sử dụng các quyền nhân thân quy định tại Điều 19, trừ quyền công bố tác phẩm; người biểu diễn không được chuyển quyền sử dụng các quyền nhân thân quy định tại khoản 2 Điều 29 của Luật sở hữu trí tuệ 2005.

HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN LIÊN QUAN_01