HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ PHÁP LÝ_01

Dịch vụ pháp lý là một trong những dịch vụ rất hấp dẫn trên thị trường, tuy nhiên nếu như khách hàng và bên cung cấp dịch vụ không tiến hành ký hợp đồng pháp lý thì khi xảy ra tranh chấp về nghĩa vụ, các bên sẽ không có cách để giải quyết.

Nắm bắt nhu cầu đó, công ty LUẬT MINH MẪN xin gửi đến quý khách mẫu hợp đồng dịch vụ pháp lý. Hợp đồng tuy đã được rà soát tất cả các điều khoản về tính thực tế của nó. Tuy nhiên, nếu quý khách muốn được tư vấn rõ hơn về cách soạn thảo và các vấn đề lưu ý khác thì hãy liên hệ với chúng tôi

Tải về: Mẫu hợp đồng cung cấp dịch vụ cấp giấy phép

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ PHÁP LÝ

Số … /HĐDVPL/… -HMK

Căn cứ Luật Luật sư số 65/2006/QH11 ngày 29/06/2006;

Căn cứ Bộ Luật dân sự 2015;

Căn cứ vào yêu cầu và khả năng thực tế của các bên trong hợp đồng;

Hôm nay, ngày … tháng … năm …, tại Văn phòng Công ty Luật TNHH MTV HMK, chúng tôi gồm có:

Bên thuê dịch vụ (Bên A):

Họ và tên: …

Giấy CMTND/ hộ chiếu số: … cấp ngày: … tại: …

Địa chỉ thường trú: …

Chỗ ở hiện nay: …

Điện thoại: …                         Email: …

Bên cung cấp dịch vụ (Bên B):

Tên tổ chức: CÔNG TY LUẬT TNHH MTV HMK

Tên giao dịch: HMK LAW LLC

Địa chỉ: 120/74/24B, KHU PHỐ 6, PHƯỜNG TÂN TIẾN, BIÊN HÒA, ĐỒNG NAI

Người đại diện theo pháp luật: ông HOÀNG MINH KHÁNH, chức vụ: Giám đốc

Điện thoại: 05113 611 768 – 0914 165 703                      Fax: 05113 611 768

Email: HMK@luatsuHMK.com.vn                           Website: luatsuHMK.com.vn

Mã số thuế: 0401733879

Tài khoản số 102010002463296 tại Ngân hàng Thương mại cổ phần công thương Việt Nam, Chi nhánh Bắc Đà Nẵng, Phòng giao dịch Nam Hải Châu;

Hai bên thỏa thuận và đồng ý ký kết hợp đồng với các điều khoản như sau:

Điều 1. Nội dung dịch vụ:

Theo yêu cầu của bên A về việc thực hiện hồ sơ, thủ tục tại cơ quan chức năng để được cấp Giấy chứng nhận đầu tư và Giấy đăng ký doanh nhiệp cho doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài (FDI), bên B sẽ đảm nhận và cử Luật sư … thực hiện công việc, cụ thể:

– Tư vấn, soạn thảo và hướng dẫn hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư; nộp hồ sơ và nhận Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

– Tư vấn, soạn thảo và hướng dẫn hồ sơ đề nghị cấp Giấy đăng ký doanh nghiệp; nộp hồ sơ, lệ phí và nhận Giấy đăng ký doanh nghiệp.

– Đăng ký khắc dấu, nhận con dấu và thông báo sử dụng mẫu dấu.

– Bàn giao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Giấy đăng ký doanh nghiệp và con dấu cho bên A.

– Thực hiện các công việc khác (nếu có), theo thỏa thuận bổ sung bằng văn bản của hai bên.

Điều 2. Thời gian hoàn thành công việc:

– Thời gian hoàn thành công việc phối hợp giữa bên A và bên B là: Theo thỏa thuận, nhưng không vượt quá 3 ngày làm việc, kể từ ngày hai bên nhận được thông tin hoặc hồ sơ của nhau.

– Thời gian hoàn thành công việc theo quy định của pháp luật, kể từ ngày cơ quan chức năng nhận đủ hồ sơ hợp lệ của bên B:

+ Cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư là: 15 ngày làm việc.

+ Cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh là: 05 ngày làm việc.

+ Khắc dấu và nhận giấy chứng nhận công bố mẫu dấu là: 05 ngày.

– Thời gian hoàn thành công việc cụ thể: Theo giấy báo nhận kết quả của cơ quan chức năng, bên B sẽ scan phiếu báo nhận kết quả gửi qua mail cho bên A.

Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của bên A:

  1. 1. Bên A có quyền:

– Yêu cầu bên B thực hiện dịch vụ pháp lý theo thỏa thuận trong hợp đồng.

– Yêu cầu bên B thông tin về tiến độ thực hiện hợp đồng.

– Đơn phương chấm dứt hợp đồng, nếu việc tiếp tục thực hiện hợp đồng không mang lại lợi ích cho bên A, nhưng phải thông báo cho bên B biết trước ít nhất 15 ngày làm việc. Trong trường hợp này, hợp đồng được xem như mặc nhiên chấm dứt, bên B không có nghĩa vụ hoàn trả lại thù lao đã nhận từ bên A.

  1. 2. Bên A có nghĩa vụ:

– Cung cấp đầy đủ, kịp thời hồ sơ, giấy tờ, tài liệu và thông tin liên quan đến yêu cầu của bên B và bên A.

– Đảm bảo toàn bộ hồ sơ, giấy tờ, tài liệu và thông tin liên quan cung cấp cho bên B là đúng sự thật.

– Chấp hành hướng dẫn (nếu có) của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

– Thanh toán thù lao theo đúng quy định tại Điều 5 của hợp đồng này.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của bên B:

  1. 1. Quyền của bên B:

– Yêu cầu bên A cung cấp đầy đủ, kịp thời hồ sơ, giấy tờ, tài liệu, thông tin và phương tiện cần thiết để bên B thực hiện công việc;

– Yêu cầu bên B thanh toán thù lao, chi phí theo thỏa thuận trong hợp đồng.

– Từ chối thực hiện công việc nếu bên A không thực hiện đúng thỏa thuận trong hợp đồng.

  1. 2. Nghĩa vụ của bên B:

– Bên B có nghĩa vụ hoàn thành công việc theo quy định tại Điều 1 hợp đồng theo quy định của pháp luật.

– Tận tâm, tận lực và nhiệt tình thực hiện công việc cho bên A.

– Thông báo kịp thời cho bên A về các vấn đề có liên quan trong quá trình thực hiện công việc.

– Bảo đảm bí mật, thông tin trong quá trình thực hiện hợp đồng.

Điều 5. Thù lao và phương thức thanh toán:

  1. 1. Thù lao:

– Thù lao để thực hiện toàn bộ công việc tại Điều 1 là: … đồng (Bằng chữ: …), đã bao gồm tiền lệ phí đăng ký doanh nghiệp (… đồng), tiền khắc 01 con dấu (… đồng), chưa bao gồm 10% tiền thuế giá trị gia tăng.

  1. 2. Phương thức thanh toán:

– Đợt 1: … đồng (Bằng chữ: …), trong vòng 02 ngày, kể từ ngày bên B nhận được Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

– Đợt 2: … đồng (Bằng chữ: …), trong vòng 02 ngày, kể từ ngày bên B nhận được Giấy đăng ký doanh nghiệp và con dấu doanh nghiệp.

Điều 6. Chi phí khác:

Theo thỏa thuận bổ sung của hai bên nếu xét thấy cần thiết và hợp lý.

Điều 7. Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng

Bên vi phạm nghĩa vụ thỏa thuận trong hợp đồng phải bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật cho bên bị vi phạm, nếu có thiệt hại thực tế xảy ra.

Điều 8. Phương thực giải quyết tranh chấp

Trong quá trình thực hiện hợp đồng, nếu có vấn đề phát sinh cần giải quyết, thì hai bên tiến hành thỏa thuận và thống nhất giải quyết kịp thời, hợp tình và hợp lý. Trường hợp không thỏa thuận được thì một trong các bên có quyền khởi kiện tại tòa án có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Điều 9. Các thỏa thuận khác

Hai bên đồng ý thực hiện theo đúng các điều khoản nêu trên, không nêu thêm điều kiện gì khác.

Hợp đồng này được lập thành 02 bản, mỗi bản gồm … trang, có giá trị pháp lý như nhau và được giao cho bên A 01 bản, bên B 01 bản./.

Bên B

 

Bên A
GIÁM ĐỐC

Luật sư HOÀNG MINH KHÁNH

HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ PHÁP LÝ_01