HỢP ĐỒNG GỬI HÀNG VÀO KHO BÃI _01

Kinh tế càng phát triển, dẫn đến giao lưu trao đổi hàng hóa giữa các xôi nổi hơn. Nhiều công ty phải xây dựng thêm kho bãi để có thể chứa thêm hàng. Số khác thì sẽ thuê kho để chứa từ một bên khác.

Nắm bắt nhu cầu đó, công ty LUẬT MINH MẪN xin gửi đến quý khách mẫu hợp đồng gửi giữ hàng hóa vào kho bãi. Hợp đồng tuy đã được rà soát tất cả các điều khoản về tính thực tế của nó. Tuy nhiên, nếu quý khách muốn được tư vấn rõ hơn về cách soạn thảo và các vấn đề lưu ý khác thì hãy liên hệ với chúng tôi
Mẫu:

I.9.2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập–Tự do–Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG GỬI HÀNG VÀO KHO BÃI
Số……../HĐGG

Căn cứ vào quy định của Bộ luật Dân sự,

Hôm nay, ngày…… tháng…… năm…… tại địa điểm:

Chúng tôi gồm có:

1– Bên gửi tài sản (Bên A).

– Tên chủ hàng: ………………………………………………………………………………………………………

– Điện thoại số: ………………………………………………………………………………………………………

– Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………………………….

2– Bên giữ tài sản (Bên B).

– Tên chủ kho bãi: ………………………………………………………………………………………………….

– Điện thoại số: ………………………………………………………………………………………………………

– Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………………………….

Hai bên sau khi bàn bạc cùng thống nhất nội dung hợp đồng gửi giữ tài sản như sau:

Điều 1. Đối tượng gửi, giữ.

– Tên tài sản, hàng hóa: ……………………………………………………………………………………………

– Liệt kê số lượng, hoặc mô tả tình trạng vật đưa đi gửi giữ.

+ …………………………………………………………………………………………………………………………..

+ …………………………………………………………………………………………………………………………..

+ …………………………………………………………………………………………………………………………..

Điều 2. Giá cả và phương thức thanh toán.

– Giá cả: (theo quy định của Nhà nước, nếu không có thì hai bên tự thỏa thuận).

+ Loại hàng thứ nhất…. đồng/tháng.

+ Loại hàng thứ hai… đồng/tháng.

+ …

– Phương thức thanh toán: (trả bằng tiền mặt, bằng chuyển khoản, thời hạn trả…).

Điều 3. Nghĩa vụ của Bên A.

– Thông báo các đặc tính của vật gửi, nếu cần thiết.

– Trả thù lao khi lấy lại vật gửi.

– Trả phí tổn lưu kho khi hết hạn hợp đồng mà không kịp thời nhận lại tài sản đã gửi.

– Chịu phạt …% do chậm nhận lại tài sản đã gửi theo thỏa thuận trong hợp đồng.

Điều 4. Nghĩa vụ của Bên B (bên giữ tài sản).

– Bảo quản cẩn thận vật gửi giữ, không được sử dụng vật trong thời gian bảo quản.

– Chịu trách nhiệm rủi ro đối với vật gửi giữ, trừ các trường hợp bất khả kháng.

– Bồi thường thiệt hại nếu để xảy ra mất mát, hư hỏng vật gửi giữ.

Điều 5. Giải quyết tranh chấp.

Hai bên cần chủ động thông báo cho nhau biết tình hình thực hiện hợp đồng, nếu có gì bất lợi phát sinh, các bên phải kịp thời thông báo cho nhau biết và tích cực giải quyết trên cơ sở thương lượng, bình đẳng, có lợi (có lập biên bản ghi rõ nội dung thương lượng).

– Trường hợp các bên không tự giải quyết được thì nộp đơn đến Tòa án … để giải quyết.

Điều 6. Hiệu lực của hợp đồng.

Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày … đến ngày…

Hợp đồng này được lập thành … bản, có giá trị như nhau, mỗi bên giữ … Bản.

Đại diện Bên A
Ký tên
(Ghi rõ họ tên)

Đại diện Bên B
Ký tên
(Ghi rõ họ tên)