HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG PHẦN VỐN GÓP (mẫu TIẾNG ANH)

Ngày nay, nhu cầu hợp tác kinh doanh ngày càng nhiều. Đặc biệt là các doanh nghiệp nước qua Việt Nam để đầu tư. Có rất nhiều hình thức để đầu tư. Đầu tư trực tiếp, góp vốn mua cổ phần. Hình thức góp vốn mua cổ phần còn tồn tại một loại nữa là hai bên xác lập một hợp đồng chuyển nhượng vốn. Vì thế mà hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp. Do các khách hàng nước ngoài đa số cần một hợp đồng bằng tiếng anh nên các bên cần phải soạn thảo hợp đồng bằng TIẾNG ANH.

Nắm bắt nhu cầu đó, công ty LUẬT MINH MẪN xin gửi đến quý khách mẫu hợp đồng chuyển nhượng cổ phần vốn góp bằng TIẾNG ANH. Hợp đồng tuy đã được rà soát tất cả các điều khoản về tính thực tế của nó. Tuy nhiên, nếu quý khách muốn được tư vấn rõ hơn về cách soạn thảo và các vấn đề lưu ý khác thì hãy liên hệ với chúng tôi

Download: CONTRACT ON TRANSFER OF SHARE

 

CONTRACT ON TRANSFER OF SHARES

 

It is  …………2019, at the Head Office of ABC JOINT STOCK COMPANY

Address: 222 Nguyen Van Thu Street, A Ward, District B, Ho Chi Minh City, Vietnam

There are 2 parties as follows:

Transferor (Party A):

Full name:     CHEN YING                                    Gender: Male

Date of birth:            02/05/1949                            Nationality: Japanese

Passport Number: BC2222222      Date of issue: 10/08/2017              Place of issue: Japan

Permanent residence: 444 Nagatomo, Honda, Saitama-ken, Japan.

Temporary residence:

Transferee (Party B):

………………………………………………………………… CO., LTD

Address……………………………………………………………………………………………………………………………….

Company No.:……………………………………………………………………………………………………………………..

Legal Representative:………………………………………………………………………………………………………….

 

Both parties agreed to make the transfer of the share with the terms and conditions:

ARTICLE 1: SUBJECT 

Party A has contributed capital to ABC JOINT STOCK COMPANY with the ratio of …..% of registered capital of the company in accordance with Business Registration Certificate No. 0315288888 issued by the Department of Planning and Investment dated 24/09/2018.  Party A agree to transfer this share to Party B.

ARTICLE 2: PRICE AND TERM OF PAYMENT

Party A agrees to transfer all of share which is ….. % of the registered capital, equivalent to ……………… VND(…………………dongs) to Party B. The transfer price is ………………. VND (………………………… dongs).

Payment will be conducted with the witness of legal representative of company.

 

ARTICLE 3:  RIGHTS AND OBLIGATIONS

  1. Both parties are obliged to implement the issues related to the transfer of the share so that ABC JOINT STOCK COMPANY can complete the procedures for business registration in accordance with the law.
  2. Party B shall inherit all rights and obligations of Party A as a shareholder of the Company from the date of completion of the transfer of share.

ARTICLE 4: DISPUTE RESOLUTION

Upon completion of the transfer, all disputes arising, if any, shall be resolved in accordance with the principle of respect for mutual interests. In case of non-settlement, either party may initiate a lawsuit to request the competent court to settle it according to the current law provisions. ABC JOINT STOCK COMPANY and Business Registration Agency shall not be responsible for resolving any disputes arising, if any.

ARTICLE 5: GENERAL PROVISIONS

  1. Both parties undertake that personal information, information of share in the contract is true. The share is not in disputed, not distrained to ensure the execution of the judgment. The contract is voluntary, not deceived or forced. Party B has carefully considered and knows about the share transfer and related documents. Both parties are responsible for proper and full implementation of the contents agreed in this contract.
  2. Both parties have read, understood and agreed to all terms stated in the Contract before signing the contract. The legal representative of the company shall only sign to confirm commitments of two parties in this contract.

ARTICLE 6: VALIDITY OF CONTRACT

This contract takes effect from the contact date and is duplicated in four copies of equal validity, each party keeps one copy, one copy is kept by the company, one copy is submitted to Business Registration Agency – the Department of Planning and Investment./.

TRANSFEREE

(Signed)

CHEN YING

TRANSFEROR

(Signed and sealed)

……….CO., LTD

Legal Representative:…….

 

 

 

Confirmation of the legal representative of the company

(On…………., 2019, Parties have agreed to commit under the contract and complete the capital transfer under this Contract)

(Signature, full name, position of the legal representative, stamp of the Company)

LEGAL REPRESENTATIVE OF THE COMPANY

DIRECTOR OF ABC JOINT STOCK COMPANY

(Signed and sealed)

 

 

 

CHEN YING

HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG PHẦN VỐN GÓP

Ngày nay, nhu cầu hợp tác kinh doanh ngày càng nhiều. Đặc biệt là các doanh nghiệp nước qua Việt Nam để đầu tư. Có rất nhiều hình thức để đầu tư. Đầu tư trực tiếp, góp vốn mua cổ phần. Hình thức góp vốn mua cổ phần còn tồn tại một loại nữa là hai bên xác lập một hợp đồng chuyển nhượng vốn. Vì thế mà hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp.

Nắm bắt nhu cầu đó, công ty LUẬT MINH MẪN xin gửi đến quý khách mẫu hợp đồng chuyển nhượng cổ phần vốn góp. Hợp đồng tuy đã được rà soát tất cả các điều khoản về tính thực tế của nó. Tuy nhiên, nếu quý khách muốn được tư vấn rõ hơn về cách soạn thảo và các vấn đề lưu ý khác thì hãy liên hệ với chúng tôi

Tải về mẫu: HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG PHẦN VỐN GÓP

 

HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG PHẦN VỐN GÓP

Hôm nay, ngày …. tháng …. năm 2019, tại trụ sở CÔNG TY CỔ PHẦN ABC.

Địa chỉ: 66 Đường A, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Chúng tôi gồm có:

Bên chuyển nhượng (Bên A):

Họ tên: CHEN YING          Giới tính: Nam

Ngày sinh: 02/02/1969                    Quốc tịch: Nhật Bản

Hộ chiếu nước ngoài số: TR8977777       Ngày cấp: 10/08/2019         Nơi cấp: Japan

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 999 Oegawa, Kumagaya-shi, Saitama-ken, Japan

Chỗ ở hiện tại:

Bên nhận chuyển nhượng (Bên B):

………………………………………………………………………………………………….. CO., LTD

Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………………………………………….

Mã số thuế:……………………………………………………………………………………………………………………….

Người đại diện theo pháp luật:………………………………………………………………………………………….

 

Hai bên đồng ý thực hiện việc chuyển nhượng phần vốn góp với các thỏa thuận sau:

ĐIỀU 1. ĐỐI TƯỢNG HỢP ĐỒNG

Trong thời gian qua CHEN YING (Bên A) có góp vốn CÔNG TY CỔ PHẦN ABC với tỷ lệ giá trị phần góp vốn …..% vốn điều lệ công ty theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 1111111111, do Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp lần đầu ngày: 24/09/2018.

Bên A đồng ý chuyển nhượng phần vốn góp của mình cho Bên B.

ĐIỀU 2. GIÁ CHUYỂN NHƯỢNG VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

Bên A đồng ý chuyển nhượng phần vốn góp trị giá ………………. VNĐ (…………………..đồng) chiếm ……..% vốn điều lệ nói trên cho Bên B, với giá chuyển nhượng là  ………………… VNĐ (………………….. đồng).

Việc giao nhận toàn bộ số vốn góp trên do hai bên tự thực hiện ngay tại thời điểm ký hợp đồng trước sự chứng kiến của người đại diện theo pháp luật của công ty.

ĐIỀU 3. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN

1/ Hai bên có nghĩa vụ thực hiện các vấn đề liên quan đến việc chuyển nhượng phần vốn góp để CÔNG TY CỔ PHẦN ABC hoàn tất thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.

2/ Bên B có trách nhiệm kế thừa toàn bộ các quyền và nghĩa vụ của Bên A với tư cách là cổ đông của công ty kể từ ngày hoàn tất việc chuyển nhượng vốn góp.

ĐIỀU 4. PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

Sau khi hoàn tất việc chuyển nhượng vốn, mọi sự tranh chấp phát sinh nếu có, hai bên cùng nhau thương lượng giải quyết theo nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau. Trong trường hợp không giải quyết được thì một trong hai bên có quyền khởi kiện để yêu cầu tòa án có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật hiện hành. CÔNG TY CỔ PHẦN ABC, cơ quan đăng ký kinh doanh không có trách  nhiệm  giải quyết các tranh chấp phát sinh nếu có.

ĐIỀU 5. ĐIỀU KHOẢN CHUNG

1/ Hai bên cùng cam kết những thông tin về nhân thân, phần vốn chuyển nhượng đã ghi trên hợp đồng là đúng sự thật. Phần vốn góp chuyển nhượng không có sự tranh chấp, không bị kê biên để đảm bảo thi hành án. Việc giao kết hợp đồng là hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối hoặc ép buộc. Bên B đã xem xét kỹ, biết rõ về phần vốn góp nhận chuyển nhượng nêu trên và giấy tờ pháp lý liên quan. Hai bên có trách nhiệm thực hiện đúng và đầy đủ các nội dung đã thỏa thuận trong hợp đồng.

2/ Hai bên đã đọc, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng trước khi ký tên vào hợp đồng. Đại diện pháp luật của công ty chỉ ký tên xác nhận khi việc hai bên đã hoàn tất việc chuyển nhượng theo nội dung hợp đồng.

ĐIỀU 6. HIỆU LỰC CỦA HỢP ĐỒNG

Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày trên hợp đồng và được lập thành 04 bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 01 bản, 01 bản lưu lại công ty, 01 bản nộp Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM.

 

 

Bên Chuyển Nhượng

(Ký tên và ghi rõ họ tên)

CHEN YING

Bên Nhận Chuyển Nhượng

(Ký tên và ghi rõ họ tên)

CÔNG TY………….

Đại diện theo pháp luật: …………………

 

Xác nhận của đại diện theo pháp luật của công ty

(Ngày…..tháng…..năm 2019 các bên đã hoàn tất việc chuyển nhượng theo Hợp đồng)

(ký tên, ghi rõ họ tên và chức vụ người đại diện pháp luật, đóng dấu công ty )

Đại diện theo pháp luật

Giám đốc

CHEN YING