HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG PHẦN VỐN GÓP (mẫu TIẾNG ANH)

Ngày nay, nhu cầu hợp tác kinh doanh ngày càng nhiều. Đặc biệt là các doanh nghiệp nước qua Việt Nam để đầu tư. Có rất nhiều hình thức để đầu tư. Đầu tư trực tiếp, góp vốn mua cổ phần. Hình thức góp vốn mua cổ phần còn tồn tại một loại nữa là hai bên xác lập một hợp đồng chuyển nhượng vốn. Vì thế mà hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp. Do các khách hàng nước ngoài đa số cần một hợp đồng bằng tiếng anh nên các bên cần phải soạn thảo hợp đồng bằng TIẾNG ANH.

Nắm bắt nhu cầu đó, công ty LUẬT MINH MẪN xin gửi đến quý khách mẫu hợp đồng chuyển nhượng cổ phần vốn góp bằng TIẾNG ANH. Hợp đồng tuy đã được rà soát tất cả các điều khoản về tính thực tế của nó. Tuy nhiên, nếu quý khách muốn được tư vấn rõ hơn về cách soạn thảo và các vấn đề lưu ý khác thì hãy liên hệ với chúng tôi

Download: CONTRACT ON TRANSFER OF SHARE

 

CONTRACT ON TRANSFER OF SHARES

 

It is  …………2019, at the Head Office of ABC JOINT STOCK COMPANY

Address: 222 Nguyen Van Thu Street, A Ward, District B, Ho Chi Minh City, Vietnam

There are 2 parties as follows:

Transferor (Party A):

Full name:     CHEN YING                                    Gender: Male

Date of birth:            02/05/1949                            Nationality: Japanese

Passport Number: BC2222222      Date of issue: 10/08/2017              Place of issue: Japan

Permanent residence: 444 Nagatomo, Honda, Saitama-ken, Japan.

Temporary residence:

Transferee (Party B):

………………………………………………………………… CO., LTD

Address……………………………………………………………………………………………………………………………….

Company No.:……………………………………………………………………………………………………………………..

Legal Representative:………………………………………………………………………………………………………….

 

Both parties agreed to make the transfer of the share with the terms and conditions:

ARTICLE 1: SUBJECT 

Party A has contributed capital to ABC JOINT STOCK COMPANY with the ratio of …..% of registered capital of the company in accordance with Business Registration Certificate No. 0315288888 issued by the Department of Planning and Investment dated 24/09/2018.  Party A agree to transfer this share to Party B.

ARTICLE 2: PRICE AND TERM OF PAYMENT

Party A agrees to transfer all of share which is ….. % of the registered capital, equivalent to ……………… VND(…………………dongs) to Party B. The transfer price is ………………. VND (………………………… dongs).

Payment will be conducted with the witness of legal representative of company.

 

ARTICLE 3:  RIGHTS AND OBLIGATIONS

  1. Both parties are obliged to implement the issues related to the transfer of the share so that ABC JOINT STOCK COMPANY can complete the procedures for business registration in accordance with the law.
  2. Party B shall inherit all rights and obligations of Party A as a shareholder of the Company from the date of completion of the transfer of share.

ARTICLE 4: DISPUTE RESOLUTION

Upon completion of the transfer, all disputes arising, if any, shall be resolved in accordance with the principle of respect for mutual interests. In case of non-settlement, either party may initiate a lawsuit to request the competent court to settle it according to the current law provisions. ABC JOINT STOCK COMPANY and Business Registration Agency shall not be responsible for resolving any disputes arising, if any.

ARTICLE 5: GENERAL PROVISIONS

  1. Both parties undertake that personal information, information of share in the contract is true. The share is not in disputed, not distrained to ensure the execution of the judgment. The contract is voluntary, not deceived or forced. Party B has carefully considered and knows about the share transfer and related documents. Both parties are responsible for proper and full implementation of the contents agreed in this contract.
  2. Both parties have read, understood and agreed to all terms stated in the Contract before signing the contract. The legal representative of the company shall only sign to confirm commitments of two parties in this contract.

ARTICLE 6: VALIDITY OF CONTRACT

This contract takes effect from the contact date and is duplicated in four copies of equal validity, each party keeps one copy, one copy is kept by the company, one copy is submitted to Business Registration Agency – the Department of Planning and Investment./.

TRANSFEREE

(Signed)

CHEN YING

TRANSFEROR

(Signed and sealed)

……….CO., LTD

Legal Representative:…….

 

 

 

Confirmation of the legal representative of the company

(On…………., 2019, Parties have agreed to commit under the contract and complete the capital transfer under this Contract)

(Signature, full name, position of the legal representative, stamp of the Company)

LEGAL REPRESENTATIVE OF THE COMPANY

DIRECTOR OF ABC JOINT STOCK COMPANY

(Signed and sealed)

 

 

 

CHEN YING

HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG PHẦN VỐN GÓP (mẫu TIẾNG ANH)