HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM CHÁY NỔ

Một doanh nghiệp lớn, có sử dụng các máy móc và công nghệ thì phải sử dụng điện với công suất lớn và liên tục. Vì thế, tất cả các hợp đồng bảo hiểm cháy nổ đều phải được doanh nghiệp xác lập cùng với một công ty bảo hiểm bất kỳ.

Nắm bắt nhu cầu đó, công ty LUẬT MINH MẪN xin gửi đến quý khách mẫu hợp đồng cháy nổ. Hợp đồng tuy đã được rà soát tất cả các điều khoản về tính thực tế của nó. Tuy nhiên, nếu quý khách muốn được tư vấn rõ hơn về cách soạn thảo và các vấn đề lưu ý khác thì hãy liên hệ với chúng tôi

Tải về mẫu: HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM CHÁY NỔ

 

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM
BẢO HIỂM CHÁY, NỔ BẮT BUỘC

số: 3333333

[HCM. D3 7.9. HD3333333]

 • Căn cứ Bộ luật dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24/11/2015 của Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
 • Căn cứ Luật kình doanh bảo hiểm ngày 09 tháng 12 năm 2000 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điểu của Luật kinh doanh bảo hiểm ngày 24 tháng 11 năm 2010;
 • Cản cứ Luật phòng cháy và chừa chảy ngày 29 tháng 06 năm 2001 và Luật sửa đổi, bỗ sung một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy ngày 22 thảng 11 năm 2013;
 • Căn cứ Nghị định số 23/2018/NĐ-CP ngày 23/02/2018 của Chính phủ quy định về bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc;
 • Cân cứ yêu cầu bảo hiểm của khách hàng và khả năng cung cấp dịch vụ của Công ty Bào Việt Sài Gòn;

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 05 năm 2019, chúng tôi gồm:

Một bên là      :    CÔNG TY ABCDEF (gọi tắt là Người bảo hiểm)

Người đại diện:   Bà Nguyễn Thị A Chức vụ: Trưởng Phòng Nghiệp vụ BH tài sản

Địa chỉ             :    CBD Đồng Khởi, Quận I, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại       :                                                    – Fax:

Tài khoản : CỒNG TY ABCDEF; STK: 7777777777777 (VND) tại Ngân hàng TMCP Bảo Việt – CN TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế : 0101527385-333

Một bên là : CÔNG TY TNHH CHEN YING(gọi tắt là Người được bảo hiểm)

Người đại diện: Ông(Bà) CHEN YING Chức vụ: Giám đốc

Địa chỉ : Lô B, Tầng 7 Tòa nhà Vincom Đồng Khởi, 72 Lê Thánh Tôn – 43 Lý Tự Trọng, Quận 1, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại :                                                          – Fax:

Tài khoản : 22222222 (Ngân hàng SMBC)

Mã sổ thuế : 3333333333

Hai bên thỏa thuận ký kết hợp đồng bảo hiểm theo những điều khoản cụ thể dưới đây:

Điều 1: Phạm vi bảo hiểm

Người bảo hiểm nhận bảo hiểm các rủi ro Cháy, Nổ bắt buộc theo Nghị định số 23/2018/NĐ-CP ngày 23/02/2018 cùa Chính phủ và các rủi ro

 • Máy bay rơi.
 • Gầy rối, bạo động dân sự, đình công, bãi công
 • Động đất
 • Giông, bão
 • Giông, bão, ngập lụt
 • Vỡ hay tràn nước
 • Va chạm xe cộ
 • Rò rỉ nước bất ngờ từ hệ thống sprinkler tự động

theo Quy tắc bảo hiểm Cháy và Các rủi ro đặc biệt (Thiệt hại vật chất) của Bảo Việt (Ban hành theo Quyết định số:3123 /2015/QĐ/TGĐ/BHBV ngày 24 tháng 09 năm 2015 của Chù tịch Hội Đồng Thành Viên kiêm Tông giám đôc Tông Cồng ty Bảo hiểm Bảo Việt) ban hành cho toàn bộ tài sản trong bản danh mục tài sản của Người được bảo hiểm đính kèm theo hợp đồng này.

Điều 3: Các điều khoản bổ sung và loại trừ

Điều khoản chung

 

STT Điều khoản bổ sung Hạn mức phụ
1 BVGE011: Điều khoản loại trừ bảo hiểm tổn thất đối với dừ liệu, phần mềm và các chương trình máy tính
2 BVGE023: Điều khoản loại trừ rủi ro khủng bố
-I

3

BVGE026: Điều khoản cấm vận thương mại quốc tế
4 BVGE027: Điểu khoản khôi phục hiệu lực hợp đông bảo hiếm

 

Điều khoản áp dụng cho phần thiệt hại vật chất

STT Điều khoản bổ sung Hạn mức phụ
1 BVPD047: Điều khoản chi phí cứu hỏa 50.000.000 VND/vụ
2 BVPD088: Điều khoản dọn dẹp hiện trường 50.000.000 VND/vụ

Điều 4: Thời hạn bảo hiểm:

Thời hạn bảo hiểm bắt đàu từ 00:00 ngày 18/05/2019 và kết thúc vào 23:59 ngày 17/08/2019.

Điều 5: Phương thức thanh toán

Người được bảo hiểm sẽ thanh toán phí bào hiểm bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản trước hoặc trong ngày 18/05/2019.

Điều khoản tự động khôi phục hiệu lực cùa hợp đồng: Trong trường hợp Người được bảo hiểm không thanh toán phí bảo hiểm theo đúng thòi hạn cam kết trong hợp đồng này, Bảo Việt sẽ không chịu trách nhiệm bồi thường cho những tổn thất phát sinh. Tuy nhiên, sau đó Người được bảo hiểm vẫn thanh toán đầỵ đủ phí bảo hiểm và với điều kiện chưa xày ra tổn thất trong thời gian trễ phí thì hiệu lực của hợp đồng bảo hiểm tự động được khôi phục kể từ ngày Bảo Việt nhận được phí bào hiểm cùa Người được bảo hiểm.

Điều 6: Trách nhiệm cụ thể của từng bên NGƯỜI BẢO HIẺM

 1. Người bảo hiểm có trách nhiệm cấp đon bảo hiểm, sau khi nhận được yêu cầu của người được bảo hiểm và tiến hành các thủ tục cần thiết theo qui định (khảo sát, đánh giá rủi ro và tính toán phí bảo hiểm).
 2. Người bảo hiểm hoặc đại diện cùa Bảo Việt cùng Người được bảo hiềm có quyền kiểm tra công tác PCCC tại những đơn vị rủi ro mà Người được bảo hiểm đăng ký bảo hiểm. Những kiến nghị an toàn PCCC phải được thực hiện đúng theo thời hạn mà hai bên đã thỏa thuận.

3- Sau khi nhận được thông báo tổn thất, Người bảo hiểm nhanh chóng cử giám định viên cùng người được bảo hiểm có mặt tại hiện trường, cùng các chuyên viên có kinh nghiệm tiến hành giám định nguyên nhân và xác định mức độ thiệt hại, hướng dẫn người được bảo hiêm làm thủ tục cần thiết để bảo vệ quyền lợi các bên hữu quan.

 1. Sau khi nhận được đầy đù hồ sơ hợp lệ của người được bảo hiểm, Người bảo hiểm có trách nhiệm giải quyết bồi thường nhanh chóng và hợp lý.

NGƯỜI ĐƯỢC BẢO HIỂM

 1. Thanh toán phí bảo hiểm theo thoả thuận tại điều 2 và điều 5.
 2. Khi xảy ra tổn thất, người được bảo hiểm áp dụng mọi biện pháp ngăn ngừa hạn chế tồn thất

thông báo bàng phương tiện nhanh nhật cho Người bảo hiểm và sau đó trong vòng 05 ngày xác nhận lại bằng văn bàn đê Người bảo hiêm cùng phôi hợp với các bên liên quan và người được báo, nhanh chóng xác định nguyên nhân và mức độ thiệt hại. Cung cấp các tài liệu liên quan, tạo điều kiện thuận lợi cho Người bảo hiểm khảo sát đánh giá  phục vụ cho công tác bào hiểm hay khi tổn thất xảy ra.

Điều 7:Hai bên cam kết thực hiện nghiêm chỉnh mọi điều khoản đã qui định trong bản hợp đồng bảo hiểm này. Trường hợp một trong hai bên muốn sửa đổi, bổ sung hoặc hủy bỏ hợp đồng phải thông báo băng văn bản cho bên kia trước 30 ngày. Mọi tranh châp trong việc thực hiện hợp đông nêu hai bên không giải quyết được bằng thương lượng sẽ đưa ra Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC) để giải quyết.

Điều 8:Hợp đồng này làm thành bốn (04) bản có giá trị như nhau, mồi bên giữ hai (02) bản để theo dõi thực hiện.

 

 NGƯỜI BẢO HIỂM

 NGƯỜI ĐƯỢC BẢO HIỂM

HỢP ĐỒNG GỬI HÀNG VÀO KHO BÃI _01

Kinh tế càng phát triển, dẫn đến giao lưu trao đổi hàng hóa giữa các xôi nổi hơn. Nhiều công ty phải xây dựng thêm kho bãi để có thể chứa thêm hàng. Số khác thì sẽ thuê kho để chứa từ một bên khác.

Nắm bắt nhu cầu đó, công ty LUẬT MINH MẪN xin gửi đến quý khách mẫu hợp đồng gửi giữ hàng hóa vào kho bãi. Hợp đồng tuy đã được rà soát tất cả các điều khoản về tính thực tế của nó. Tuy nhiên, nếu quý khách muốn được tư vấn rõ hơn về cách soạn thảo và các vấn đề lưu ý khác thì hãy liên hệ với chúng tôi
Mẫu:

I.9.2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập–Tự do–Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG GỬI HÀNG VÀO KHO BÃI
Số……../HĐGG

Căn cứ vào quy định của Bộ luật Dân sự,

Hôm nay, ngày…… tháng…… năm…… tại địa điểm:

Chúng tôi gồm có:

1– Bên gửi tài sản (Bên A).

– Tên chủ hàng: ………………………………………………………………………………………………………

– Điện thoại số: ………………………………………………………………………………………………………

– Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………………………….

2– Bên giữ tài sản (Bên B).

– Tên chủ kho bãi: ………………………………………………………………………………………………….

– Điện thoại số: ………………………………………………………………………………………………………

– Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………………………….

Hai bên sau khi bàn bạc cùng thống nhất nội dung hợp đồng gửi giữ tài sản như sau:

Điều 1. Đối tượng gửi, giữ.

– Tên tài sản, hàng hóa: ……………………………………………………………………………………………

– Liệt kê số lượng, hoặc mô tả tình trạng vật đưa đi gửi giữ.

+ …………………………………………………………………………………………………………………………..

+ …………………………………………………………………………………………………………………………..

+ …………………………………………………………………………………………………………………………..

Điều 2. Giá cả và phương thức thanh toán.

– Giá cả: (theo quy định của Nhà nước, nếu không có thì hai bên tự thỏa thuận).

+ Loại hàng thứ nhất…. đồng/tháng.

+ Loại hàng thứ hai… đồng/tháng.

+ …

– Phương thức thanh toán: (trả bằng tiền mặt, bằng chuyển khoản, thời hạn trả…).

Điều 3. Nghĩa vụ của Bên A.

– Thông báo các đặc tính của vật gửi, nếu cần thiết.

– Trả thù lao khi lấy lại vật gửi.

– Trả phí tổn lưu kho khi hết hạn hợp đồng mà không kịp thời nhận lại tài sản đã gửi.

– Chịu phạt …% do chậm nhận lại tài sản đã gửi theo thỏa thuận trong hợp đồng.

Điều 4. Nghĩa vụ của Bên B (bên giữ tài sản).

– Bảo quản cẩn thận vật gửi giữ, không được sử dụng vật trong thời gian bảo quản.

– Chịu trách nhiệm rủi ro đối với vật gửi giữ, trừ các trường hợp bất khả kháng.

– Bồi thường thiệt hại nếu để xảy ra mất mát, hư hỏng vật gửi giữ.

Điều 5. Giải quyết tranh chấp.

Hai bên cần chủ động thông báo cho nhau biết tình hình thực hiện hợp đồng, nếu có gì bất lợi phát sinh, các bên phải kịp thời thông báo cho nhau biết và tích cực giải quyết trên cơ sở thương lượng, bình đẳng, có lợi (có lập biên bản ghi rõ nội dung thương lượng).

– Trường hợp các bên không tự giải quyết được thì nộp đơn đến Tòa án … để giải quyết.

Điều 6. Hiệu lực của hợp đồng.

Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày … đến ngày…

Hợp đồng này được lập thành … bản, có giá trị như nhau, mỗi bên giữ … Bản.

Đại diện Bên A
Ký tên
(Ghi rõ họ tên)

Đại diện Bên B
Ký tên
(Ghi rõ họ tên)

 

HỢP ĐỒNG GỬI, GIỮ XE Ô TÔ

Ngày nay, khi kinh tế phát triển, số lượng người sở hữu xe hơi ngày càng tăng. Thế nên, nhu cầu gửi giữ ô tô cũng tăng. Đặc biệt là trường hợp gửi giữ tháng tại công ty hoặc chung cư nơi chủ sở hữu đang ở

Nắm bắt nhu cầu đó, công ty LUẬT MINH MẪN xin gửi đến quý khách mẫu hợp đồng gửi giữ xe ô tô. Hợp đồng tuy đã được rà soát tất cả các điều khoản về tính thực tế của nó. Tuy nhiên, nếu quý khách muốn được tư vấn rõ hơn về cách soạn thảo và các vấn đề lưu ý khác thì hãy liên hệ với chúng tôi
Mẫu:

I.9.1. Hợp đồng gửi giữ xe ô tô

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————

Hôm nay, ngày … tháng … năm ….

HỢP ĐỒNG GỬI GIỮ XE ÔTÔ

Tại (địa điểm): …………………………………………………………………………………………………………………

Chúng tôi gồm có:

Bên A (Bên gởi tài sản)

Ông (bà): ……………………………………………… Số CMND: ……………………………………………………..

Cấp ngày ………………………………………………………. Tại: ………………………………………………………..

Điện thoại số: ………………………………………………………………………………………………………………….

Địa chỉ liên hệ: ………………………………………………………………………………………………………………..

Bên B (Bên giữ tài sản)

Ông (bà): ………………………………………………………… Số CMND: …………………………………………..

Cấp ngày: ………………………………………… Tại: ……………………………………………………………………..

Điện thoại số: ………………………………………………………………………………………………………………….

Địa chỉ liên hệ: ………………………………………………………………………………………………………………..

Hai bên sau khi bàn bạc đã thống nhất nội dung hợp đồng gửi giữ tài sản như sau:

Điều 1: Đối tượng gửi, giữ:

– Loại xe: ……………………………………………. Biển kiểm soát: ………………………………………………….

– Mô tả đặc điểm, tình trạng xe gửi giữ ………………………………………………………………………………

Điều 2: Giá cả và phương thức thanh toán

– Giá cả (theo qui định của Nhà nước, nếu không có thì 2 bên tự thỏa thuận).

– Phương thức thanh toán: ………………………………………………………………………………………………..

– Thời gian gửi: ……………………………………………………………………………………………………………….

Điều 3: Nghĩa vụ của bên A

– Thông báo các đặc tính của xe, nếu cần thiết.

– Trả thù lao khi lấy lại xe

– Trả phí tổn lưu xe khi hết hạn hợp đồng mà không kịp thời nhận lại xe đã gửi.

Điều 4: Nghĩa vụ của Bên B

– Bảo quản cẩn thận xe gửi giữ, không được sử dụng xe trong thời gian bảo quản.

– Bồi thường thiệt hại nếu để xảy ra mất mát, hư hỏng xe gửi giữ.

Điều 5: Giải quyết tranh chấp

– Hai bên cần chủ động thông báo cho nhau biết tình hình thực hiện hợp đồng, nếu có gì bất lợi phát sinh, các bên phải kịp thời thông báo cho nhau biết và tích cực giải quyết trên cơ sở thương lượng, bình đẳng, có lợi (có lập biên bản).

– Trường hợp các bên không tự giải quyết được mới đưa việc tranh chấp ra Tòa án giải quyết.

Điều 6: Hiệu lực của hợp đồng

Hợp đồng này có hiệu lực từ … giờ … ngày … đến … giờ … ngày ….

Hợp đồng này được lập thành ….. bản, có giá trị như nhau, mỗi bên giữ ….bản.

ĐẠI DIỆN BÊN A
(Ký tên)

ĐẠI DIỆN BÊN B
(Ký tên)

HỢP ĐỒNG TRAO ĐỔI TÀI SẢN

Trong giao lưu dân sự, xuất hiện một số trường hợp hai bên giao kết hợp đồng nhằm mục đích trao đổi tài sản.

Ví dụ: A có chiếc xe ô TOYOTA trị giá 1,5 Tỷ, còn B có chiếc xe Chervolet 1 tỷ. Do làm ăn thua lỗ nên A đã  trao đổi chiếc xe với B, còn B do bạn bè lâu năm, lại thấy chiếc xe của A tiết kiệm xăng  nên mua về. Vì thế, hai bên ký một hợp đồng trao đổi tài sản

Nắm bắt nhu cầu đó, công ty LUẬT MINH MẪN xin gửi đến quý khách mẫu hợp đồng trao đổi tài sản
Hợp đồng tuy đã được rà soát tất cả các điều khoản về tính thực tế của nó. Tuy nhiên, nếu quý khách muốn được tư vấn rõ hơn về cách soạn thảo và các vấn đề lưu ý khác thì hãy liên hệ với chúng tôi.

Tải về mẫu: HỢP ĐỒNG TRAO ĐỔI TÀI SẢN

 

HỢP ĐỒNG MUA BÁN XE

Ngày nay, nền kinh tế phát triển nên cũng kéo theo việc các giao kết hợp đồng giữa các chủ thể cũng xuất hiện ngày càng nhiều. Vì thế nhu cầu mua và bán gia tăng. Đa số các giao kết hợp đồng đều cần phải được lập thành văn bản.

Nắm bắt nhu cầu đó, công ty LUẬT MINH MẪN xin gửi đến quý khách mẫu hợp đồng mua bán xe (dùng cho cả xe máy và xe ô tô)

Hợp đồng tuy đã được rà soát tất cả các điều khoản về tính thực tế của nó. Tuy nhiên, nếu quý khách muốn được tư vấn rõ hơn về cách soạn thảo và các vấn đề lưu ý khác thì hãy liên hệ với chúng tôi

Mẫu:

I.1.2. Hợp đồng mua bán xe

 

 

HỢP ĐỒNG MUA BÁN MÁY MÓC_01

Khi kinh tế phát triển thì nhu cầu mua bán máy móc là tất yếu. Tuy nhiên, hầu hết các bên đều không rõ về quyền và nghĩa vụ khi giao kết hợp đồng

Bài viết này sẽ cung cấp mẫu hợp đồng mua bán máy móc tới quý khách hàng

Nắm bắt nhu cầu đó, công ty LUẬT MINH MẪN xin gửi đến quý khách mẫu hợp đồng mua bán xe (dùng cho cả xe máy và xe ô tô)
Hợp đồng tuy đã được rà soát tất cả các điều khoản về tính thực tế của nó. Tuy nhiên, nếu quý khách muốn được tư vấn rõ hơn về cách soạn thảo và các vấn đề lưu ý khác thì hãy liên hệ với chúng tôi

Tải về mẫu: Hợp đồng mua bán máy móc

HỢP ĐỒNG VAY TIỀN BẰNG TÀI SẢN HÌNH THÀNH TRONG TƯƠNG LAI_01

Ngày nay, các giao dịch vay tiền diễn ra hàng ngày. Tuy nhiên, đa phần các bên không xác lập hợp đồng bằng văn bản. Thêm vào đó, để tránh trường hợp bên vay mất khả năng thanh toán thì hai bên cần thế chấp tài sản. Có một loại tài sản đó là tài sản hình thành trong tương lai.

Nắm bắt nhu cầu đó, công ty LUẬT MINH MẪN xin gửi đến quý khách mẫu hợp đồng cho vay bằng tài sản hình thành trong tương lai để quý khách có thể dễ dàng thực hiện hoạt động vay dưới sự bảo về của pháp luật

Hợp đồng tuy đã được rà soát tất cả các điều khoản về tính thực tế của nó. Tuy nhiên, nếu quý khách muốn được tư vấn rõ hơn về cách soạn thảo và các vấn đề lưu ý khác thì hãy liên hệ với chúng tôi

Tải về mẫu:Hợp đồng bảo đảm tiền vay bằng tài sản hình thành trong tương lai

HỢP ĐỒNG CHO VAY TIỀN_01

Ngày nay, các giao dịch vay tiền diễn ra hàng ngày. Tuy nhiên, đa phần các bên không xác lập hợp đồng bằng văn bản.

Nắm bắt nhu cầu đó, công ty LUẬT MINH MẪN xin gửi đến quý khách mẫu hợp đồng cho vay tài sản để quý khách có thể dễ dàng thực hiện hoạt động vay dưới sự bảo về của pháp luật

Hợp đồng tuy đã được rà soát tất cả các điều khoản về tính thực tế của nó. Tuy nhiên, nếu quý khách muốn được tư vấn rõ hơn về cách soạn thảo và các vấn đề lưu ý khác thì hãy liên hệ với chúng tôi. Bên cạnh đó, chúng tôi còn gửi đến quý khách chuỗi bài viết liên quan đến các điều khoản trong hợp đồng cho vay tiền
Dưới đây là link bài viết về hợp đồng cho vay tiền :

TỔNG QUAN VỀ HỢP ĐỒNG VAY TIỀN

Tải về mẫu: HỢP ĐỒNG CHO VAY TIỀN

HỢP ĐỒNG TẶNG CHO TÀI SẢN

Trong đời sống hàng ngay, đặc biệt trong gia đình để thể hiện ý chí của mình thì các bên thường tặng cho tài sản. Nắm bắt nhu cầu đó, công ty LUẬT MINH MẪN xin gửi đến quý khách mẫu hợp đồng tặng cho tài sản

Hợp đồng tuy đã được rà soát tất cả các điều khoản về tính thực tế của nó. Tuy nhiên, nếu quý khách muốn được tư vấn rõ hơn về cách soạn thảo và các vấn đề lưu ý khác thì hãy liên hệ với chúng tôi qua tổng đài: 028-3846.5555 (20 lines)

Tải về mẫu: HỢP ĐỒNG TẶNG CHO TÀI SẢN