ĐIỀU KHOẢN VỀ CHỦ THỂ VÀ ĐỊNH NGHĨA

Hợp đồng thi công xây dựng cũng như các loại hợp đồng khác, nó sẽ ghi nhận quy định về chủ thể và định nghĩa của các khái niệm có trong một hợp đồng thông thường. Bài viết này sẽ đề cập về những phân tích liên quan đến chủ thể và định nghĩa trong hợp đồng thi công xây dựng.

1. Cơ sở pháp lý

– Luật xây dựng 2014

– Nghị định 37/2015/NĐ-CP hướng dẫn về hợp đồng xây dựng

– Thông tư 09/2016/TT-BXD hướng dẫn hợp đồng thi công xây dựng công trình do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

2. Nội dung

2.1. Điều khoản về chủ thể trong hợp đồng tư vấn xây dựng

Dưới đây là mẫu điều khoản về chủ thể:

Hôm nay, ngày ….. tháng ….. năm ……. tại (Địa danh) …………………………, chúng tôi gồm các bên dưới đây:

  1. Chủ đầu tư (Bên giao thầu):

Tên giao dịch ……………………………………………………………………………………………………………..

Đại diện (hoặc người được uỷ quyền) là: Ông/Bà…………………………….. Chức vụ: …………………..

Địa chỉ: ………………….. ………………………………………………………………………………………………..

Tài khoản: ………………. ………………………………………………………………………………………………..

Mã số thuế: ……………….. ………………………………………………………………………………………………..

Đăng ký kinh doanh (nếu có)……….. …………………………………………………………………………………..

Điện thoại:……………………………………………. Fax : …………………………………………………………..

E-mail: ……………………………………………………………………………………………………………………..

Và bên kia là:

 

  1. Nhà thầu (Bên nhận thầu):

Tên giao dịch ……………………………………………………………………………………………………………..

Đại diện (hoặc người được uỷ quyền) là: Ông/Bà…………………………….. Chức vụ: …………………..

Địa chỉ: ………………….. ………………………………………………………………………………………………..

Tài khoản: ………………. ………………………………………………………………………………………………..

Mã số thuế: ……………….. ………………………………………………………………………………………………..

Đăng ký kinh doanh (nếu có)……….. …………………………………………………………………………………..

Điện thoại:……………………………………………. Fax : …………………………………………………………..

E-mail: ……………………………………………………………………………………………………………………..

 

Giấy uỷ quyền ký hợp đồng số………………….ngày….tháng….năm….(Trường hợp được uỷ quyền)

(Trường hợp là liên danh các nhà thầu thì phải ghi đầy đủ thông tin các thành viên trong liên danh và cử đại diện liên danh giao dịch)

 

+ Chủ đầu tư: là người (hoặc tổ chức) sở hữu vốn hoặc là người được giao quản lý và sử dụng vốn để đầu tư xây dựng công trình. Chủ đầu tư là người phải chịu trách nhiệm toàn diện trước người quyết định đầu tư và pháp luật về các mặt chất lượng, tiến độ, chi phí vốn đầu tư và các quy định khác của pháp luật. Chủ đầu tư được quyền dừng thi công xây dựng công trình và yêu cầu khắc phục hậu quả khi nhà thầu thi công xây dựng công trình vi phạm các quy định về chất lượng công trình, an toàn và vệ sinh môi trường.

+ Nhà thầu chính: Là nhà thầu ký kết hợp đồng nhận thầu trực tiếp với chủ đầu tư xây dựng công trình để thực hiện phần việc chính của một loại công việc trong chuỗi hoạt động thi công của dự án đầu tư xây dựng công trình.

+ Nhà thầu phụ: Là nhà thầu ký kết hợp đồng với nhà thầu chính hoặc tổng thầu xây dựng để thực hiện một phần công việc của nhà thầu chính hoặc tổng thầu xây dựng trong chuỗi hoạt động thi công của dự án đầu tư xây dựng công trình.

Điều khoản trên đã tuân theo điều 8 của Nghị định 37/2015/NĐ-CP hướng dẫn về hợp đồng xây dựng về phải đảm bảo nội dung có trong hợp đồng.

Điều 8. Thông tin về hợp đồng xây dựng

Thông tin về hợp đồng xây dựng phải được ghi trong hợp đồng, bao gồm:

  1. Loại hợp đồng, số hợp đồng, tên gói thầu, tên dự án, địa điểm xây dựngvà căn cứ ký kết hợp đồng.
  2. Tên giao dịch của các bên tham gia ký kết hợp đồng, đại diện của các bên, địa chỉ đăng ký kinh doanh hay địa chỉ để giao dịch, mã số thuế, giấy đăng ký kinh doanh, số tài khoản, điện thoại, fax, e-mail, thời gian và địa điểm ký kết hợp đồng, các thông tin liên quan khác.
  3. Trường hợp bên nhận thầu là liên danh các nhà thầu thì phải ghi đầy đủ thông tin củacác thành viên trong liên danh theo quy định tại Khoản 2 Điều này, trong đó phải ghi rõ thành viên đứng đầu liên danh.

Việc quy định rõ ràng như vậy sẽ giúp cho các bên có thể xác định được rõ ràng thông tin về đối tác, bên đang tiến hành ký hợp đồng của mình. Các bên cũng dễ dàng trao đổi thông tin với nhau, nếu như có xảy ra tranh chấp thì cũng sẽ biết thông tin, địa chỉ để khiếu nại hoặc tiến hành khởi kiện.

 

2.2. Điều khoản về định nghĩa

Dưới đây là điều khoản mẫu về định nghĩa

Điều 1. Các định nghĩa và diễn giải

Trong hợp đồng này các từ và cụm từ được hiểu như sau:

1.1. “Chủ đầu tư” là …………………………………………………………… (tên giao dịch của Chủ đầu tư).

1.2. “Nhà thầu”  là ………………………………………………………………. (tên giao dịch của Nhà thầu).

1.3. “Đại diện Chủ đầu tư” là người được Chủ đầu tư nêu ra trong hợp đồng hoặc được uỷ quyền theo từng thời gian và điều hành công việc thay mặt cho Chủ đầu tư.

1.4. “Đại diện Nhà thầu” là người được Nhà thầu nêu ra trong hợp đồng hoặc được Nhà thầu uỷ quyền bằng văn bản và điều hành công việc thay mặt Nhà thầu.

1.5. “Nhà tư vấn” là tổ chức, cá nhân do Chủ đầu tư ký hợp đồng thuê để thực hiện một hoặc một số công việc chuyên môn liên quan đến việc quản lý thực hiện hợp đồng (Nhà tư vấn có thể là tư vấn quản lý dự án hoặc tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình).

1.6. “Đại diện Nhà tư vấn” là người được Nhà tư vấn uỷ quyền làm đại diện để thực hiện các nhiệm vụ do Nhà tư vấn giao.

1.7. “Tư vấn thiết kế” là tư vấn thực hiện việc thiết kế xây dựng công trình.

1.8. “Nhà thầu phụ” là nhà thầu ký hợp đồng với Nhà thầu để thi công một phần công việc của Nhà thầu.

1.9. “Dự án” là ……………………………………………………………………………………………(tên dự án).

1.10. “Hợp đồng” là toàn bộ hồ sơ hợp đồng, theo quy định tại Điều 2 [Hồ sơ hợp đồng và thứ tự ưu tiên].

1.11. “Hồ sơ mời thầu” (hoặc Hồ sơ yêu cầu) của Chủ đầu tư là toàn bộ tài liệu theo quy định tại Phụ lục số … [Hồ sơ mời thầu (hoặc Hồ sơ yêu cầu) của Chủ đầu tư].

1.12. “Hồ sơ Dự thầu” (hoặc Hồ sơ đề xuất) của Nhà thầu là toàn bộ tài liệu do Nhà thầu lập theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu và được nộp cho bên mời thầu theo quy định tại phụ lục số … [Hồ sơ dự thầu (hoặc Hồ sơ đề xuất) của Nhà thầu].

1.13. “Chỉ dẫn kỹ thuật” (thuyết minh kỹ thuật) là các chỉ tiêu, tiêu chuẩn kỹ thuật được quy định cho công trình và bất kỳ sửa đổi hoặc bổ sung cho các chỉ tiêu, tiêu chuẩn kỹ thuật đó.

1.14. “Bản vẽ thiết kế” là tất cả các bản vẽ, bảng tính toán và thông tin kỹ thuật tương tự của công trình do Chủ đầu tư cấp cho Nhà thầu hoặc do Nhà thầu lập đã được Chủ đầu tư chấp thuận.

1.15. “Bảng tiên lượng” là bảng kê chi tiết khối lượng và giá các công việc trong hợp đồng.

1.16. “Bên” là Chủ đầu tư hoặc Nhà thầu tùy theo ngữ cảnh (yêu cầu) diễn đạt.

1.17. “Ngày khởi công” là ngày được thông báo theo khoản 7.1 [Ngày khởi công, thời gian thực hiện hợp đồng].

1.18. “Biên bản nghiệm thu” là biên bản được phát hành theo Điều 6 [Yêu cầu về chất lượng sản phẩm và nghiệm thu, bàn giao sản phẩm Hợp đồng thi công xây dựng].

1.19. “Ngày” được hiểu là ngày dương lịch và tháng được hiểu là tháng dương lịch.

1.20. “Ngày làm việc” là ngày dương lịch, trừ ngày chủ nhật, ngày nghỉ lễ, tết theo quy định của pháp luật.

1.21. “Thiết bị của Nhà thầu” là toàn bộ thiết bị máy móc, phương tiện, xe cộ và các phương tiện, thiết bị khác yêu cầu phải có để Nhà thầu thi công, hoàn thành công trình và sửa chữa bất cứ sai sót nào (nếu có).

1.22. “Công trình chính” là các công trình….(tên công trình) mà Nhà thầu thi công theo hợp đồng.

1.23. “Hạng mục công trình” là một công trình chính hoặc một phần công trình chính.

1.24. “Công trình tạm” là các công trình phục vụ thi công công trình, hạng mục công trình.

1.25. “Công trình” là công trình chính và công trình tạm hoặc là một trong hai loại công trình này.

1.26. “Thiết bị của Chủ đầu tư” là máy móc, phương tiện do Chủ đầu tư cấp cho Nhà thầu sử dụng để thi công công trình, như đã nêu trong Phụ lục số … [Hồ sơ mời thầu (hoặc Hồ sơ yêu cầu) của Chủ đầu tư].

1.27. “Rủi ro và bất khả kháng” được định nghĩa tại Điều 20 [Rủi ro và bất khả kháng]

1.28. “Luật” là toàn bộ hệ thống luật pháp của nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

1.29. “Công trường” là địa điểm Chủ đầu tư giao cho Nhà thầu để thi công công trình cũng như bất kỳ địa điểm nào khác được quy định trong hợp đồng.

1.30 “Thay đổi” là sự thay đổi (điều chỉnh) phạm vi công việc, chỉ dẫn kỹ thuật, bản vẽ thiết kế, giá hợp đồng hoặc tiến độ thi công khi có sự chấp thuận bằng văn bản của Chủ đầu tư.

Do hợp đồng thi công bao gồm rất nhiều điều khoản nên việc có điều khoản ghi nhận về định nghĩa sẽ giúp các bên hiểu rõ về các thuật ngữ được ghi nhận trong hợp đồng.

Về việc quy định về hồ sơ mời thầu và hồ sơ dự thầu là điều kiện bắt buộc trong hợp đồng này, áp dụng với những công trình xây dựng có sử dụng hình thức đấu thầu. Những công trình xây dựng nhà ở thì không cần phải quy định nó.

3. Kết Luận

Tóm lại, trong một hợp đồng thi công xây dựng thì cần phải có điều khoản về chủ thể. Việc quy định rõ ràng như vậy sẽ giúp cho các bên có thể xác định được rõ ràng thông tin về đối tác, bên đang tiến hành ký hợp đồng của mình. Các bên cũng dễ dàng trao đổi thông tin với nhau, nếu như có xảy ra tranh chấp thì cũng sẽ biết thông tin, địa chỉ để khiếu nại hoặc tiến hành khởi kiện.

Hợp đồng thi công cần phải ghi có một điều khoản về định nghĩa để giải thích chi tiết ý nghĩa của từng cụm từ có trong hợp đồng. Việc có điều khoản ghi nhận về định nghĩa sẽ giúp các bên hiểu rõ về các thuật ngữ được ghi nhận trong hợp đồng. Về việc quy định về hồ sơ mời thầu và hồ sơ dự thầu là điều kiện bắt buộc trong hợp đồng này, áp dụng với những công trình xây dựng có sử dụng hình thức đấu thầu. Những công trình xây dựng nhà ở thì không cần phải quy định nó.

Trên đây là bài viết về chủ thể và định nghĩa trong chuỗi bài viết về hợp đồng thi công xây dựng của chúng tôi. Cảm ơn quý khách đã tham khảo, Luật Minh Mẫn luôn sẵn sàng tư vấn, soạn thảo, dịch và tham gia ký kết hợp đồng cho khách hàng.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐIỀU KHOẢN VỀ CHỦ THỂ VÀ ĐỊNH NGHĨA