ĐIỀU KHOẢN VỀ GIÁ HỢP ĐỒNG, TẠM ỨNG VÀ THANH TOÁN

Khi ký kết hợp đồng, các bên sẽ rất quan tâm về vấn đề giá cả và phương thức tạm ứng hợp đồng, đặc biệt là đối với bên nhà thầu. Bài viết này sẽ cung cấp những phân tích về việc điều khoản giá và thanh toán và tạm ứng trong hợp đồng tư vấn.

1. Cơ sở pháp lý

– Luật xây dựng 2014

– Luật đấu thầu 2013

– Nghị định 37/2015/NĐ-CP hướng dẫn về hợp đồng xây dựng

– Nghị định 46/2015/NĐ-CP về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng

– Thông tư 08/2016/TT-BXD hướng dẫn về hợp đồng tư vấn xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành.

– Thông tư 01/2015/TT-BKHĐT quy định chi tiết lập Hồ sơ mời quan tâm, Hồ sơ mời thầu, Hồ sơ yêu cầu dịch vụ tư vấn do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành:

– Nghị định 63/2014/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu về Đánh giá hồ sơ dự thầu.

2. Nội dung

Dưới đây là điều khoản mẫu:

Điều 12. Giá hợp đồng, tạm ng và thanh toán

1. Giá hợp đồng

a) Giá hợp đồng được xác định với số tiền là:…. đồng (Bằng chữ:…).

b) Điều chỉnh giá hợp đồng thực hiện theo Điều 13 [Điều chỉnh hợp đồng].

2. Nội dung của giá Hợp đồng

a) Nội dung của giá hợp đồng tư vấn khảo sát xây dựng bao gồm: chi phí vật liệu, chi phí nhân công, chi phí máy thi công, chi phí chung, chi phí lán trại, chi phí lập phương án và báo cáo kết quả khảo sát, chi phí di chuyển lực lượng khảo sát, thu nhập chịu thuế tính trước và thuế giá trị gia tăng.

b) Nội dung của giá hợp đồng tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng, tư vấn thiết kế xây dựng công trình và tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình bao gồm:

– Chi phí chuyên gia (tiền lương và các chi phí liên quan), chi phí vật tư vật liệu, máy móc, chi phí quản lý, chi phí bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp, thu nhập chịu thuế tính trước và thuế giá trị gia tăng.

– Chi phí cần thiết cho việc hoàn chỉnh sản phẩm tư vấn xây dựng sau các cuộc họp, báo cáo, kết quả thẩm định, phê duyệt.

– Chi phí đi thực địa.

– Chi phí đi lại khi tham gia vào quá trình nghiệm thu theo yêu cầu của bên giao thầu.

– Chi phí giám sát tác giả đối với tư vấn thiết kế xây dựng công trình.

– Chi phí khác có liên quan.

c) Giá hợp đồng tư vấn xây dựng không bao gồm:

– Chi phí cho các cuộc họp của bên giao thầu.

– Chi phí thẩm tra, phê duyệt sản phẩm của hợp đồng tư vấn.

– Chi phí khác mà các bên thỏa thuận không bao gồm trong giá hợp đồng.

3. Tạm ứng:

Thời gian chậm nhất là … ngày kể từ ngày Hợp đồng có hiệu lực, chủ đầu tư tạm ứng cho nhà thầu … % giá hợp đồng tương ứng số tiền là …

Bằng chữ: ………..

4. Tiến độ thanh toán

Số lần thanh toán là… lần (số lần cụ thể do các bên thỏa thuận).

Lần 1… sau khi nhà thầu hoàn thành phần (công việc hoặc hạng mục), chủ đầu tư thanh toán cho nhà thầu…% giá trị hợp đồng.

Lần 2… sau khi nhà thầu hoàn thành phần (công việc hoặc hạng mục), chủ đầu tư thanh toán cho nhà thầu…% giá trị hợp đồng.

Lần cuối cùng sau khi nhà thầu hoàn thành các công việc theo nghĩa vụ trong Hợp đồng.

Trong vòng… ngày, kể từ ngày chủ đầu tư nhận đủ hồ sơ đề nghị thanh toán hợp lệ của nhà thầu, chủ đầu tư phải thanh toán cho nhà thầu.

  1. Hồ sơ thanh toán gồm:

a) Đối với hợp đồng trọn gói:

– Biên bản nghiệm thu khối lượng hoàn thành theo Phụ lục số… [Biên bản nghiệm thu khối lượng].

(Biên bản nghiệm thu khối lượng hoàn thành là biên bản nghiệm thu chất lượng (theo quy định về quản lý chất lượng công trình) có ghcả khối lượng).

– Bảng tính giá trị khối lượng phát sinh (nếu có) ngoài phạm vi Hợp đồng theo Phụ lục số… [Bảng tính giá trị khối lượng phát sinh ngoài hợp đồng]

– Đề nghị thanh toán của nhà thầu bao gồm: Giá trị hoàn thành theo Hợp đồng, giá trị cho những công việc phát sinh (nếu có), giảm trừ tiền tạm ứng (nếu có), giá trị đề nghị thanh toán sau khi đã bù trừ các khoản này theo Phụ lục số… [Đề nghị thanh toán].

b) Đối với hợp đồng theo đơn giá cố định (áp dụng đối với công tác khảo sát xây dựng công trình):

– Biên bản nghiệm thu khối lượng hoàn thành thực tế theo mẫu tại Phụ lục số…. [Biên bản nghiệm thu khối lượng].

– Bảng tính giá trị những công việc chưa có đơn giá trong hợp đồng (nếu có) theo Phụ lục số… [Bảng tính giá trị khối lượng phát sinh ngoài hợp đồng].

– Đề nghị thanh toán của nhà thầu bao gồm: Giá trị hoàn thành theo Hợp đồng, giá trị cho những công việc phát sinh (nếu có), giảm trừ tiền tạm ứng (nếu có), giá trị đề nghị thanh toán sau khi đã bù trừ các khoản này theo Phụ lục số… [Đề nghị thanh toán].

c) Đối với hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh (áp dụng đối với công tác khảo sát xây dựng công trình):

– Biên bản nghiệm thu khối lượng hoàn thành thực tế theo mẫu tại Phụ lục số… [Biên bản nghiệm thu khối lượng].

– Bảng tính đơn giá đã điều chỉnh do trượt giá (đơn giá thanh toán) theo thỏa thuận trong hợp đồng Phụ lục số ….

– Bảng tính giá trị những công việc chưa có đơn giá trong hợp đồng (nếu có) theo Phụ lục số… [Bảng tính giá trị khối lượng phát sinh ngoài hợp đồng].

– Đề nghị thanh toán của nhà thầu bao gồm: Giá trị hoàn thành theo Hợp đồng, giá trị cho những công việc phát sinh (nếu có), giảm trừ tiền tạm ứng (nếu có), giá trị đề nghị thanh toán sau khi đã bù trừ các khoản này theo Phụ lục số… [Đề nghị thanh toán].

  1. Đồng tiền thanh toán là đồng tiền Việt Nam.

(Trường hợp hợp đồng có sự tham gia của phía nước ngoài thì đồng tiền thanh toán là đồng tiền Việt Nam và ngoại tệ. Trường hợp cụ thể do các bên thỏa thuận phù hợp với hồ sơ mời thầu hoặc hồ sơ yêu cầu và không trái pháp luật).

+ Các công việc cần thực hiện: Về quy định danh mục các công việc liệt kê là căn cứ để thanh toán thì rất chi tiết, đảm bảo cho bên chủ đầu tư có thể dựa vào đó mà chấp nhận chi phí. Các chi phí về máy và thuê chuyên gia, lập báo cáo là những chi phí cơ bản mà nhà thầu cần được đáp ứng về thanh toán.

+ Về tạm ứng hợp đồng: Phải tuận theo quy định tại điều 18 về tạm ứng hợp đồng xây dựng của Nghị định 37/2015/NĐ-CP hướng dẫn về hợp đồng xây dựng như sau:

Điều 18. Tạm ứng hợp đồng xây dựng
5. Mức tạm ứng hợp đồng không được vượt quá 50% giá trị hợp đồng tại thời điểm ký kết (bao gồm cả dự phòng nếu có), trường hợp đặc biệt thì phải được Người có thẩm quyền quyết định đầu tư cho phép hoặc Bộ trưởng, Chủ tịch Ủy ban nhân cấp tỉnh; Chủ tịch hội đồng thành viên, Chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn, tổng công ty đối với trường hợp Người có thẩm quyền quyết định đầu tư là Thủ tướng Chính phủ; mức tạm ứng tối thiểu được quy định như sau:

a) Đối với hợp đồng tư vấn:
– 15% giá hợp đồng đối với hợp đồng có giá trị trên 10 tỷ đồng.
– 20% giá hợp đồng đối với các hợp đồng có giá trị đến 10 tỷ đồng.

Như vậy các bên có thể tự do thỏa thuận nhưng không được quá 50% giá trị hợp đồng, cũng như không được ít hơn 15% giá trị của hợp đồng. Mục đích quy định như vậy nhằm quy định cho bên tư vấn không được đòi hỏi quá mức về khoản tạm ứng cũng như bên nhà đầu tư cũng phải cung cấp một khoản tài chính để bên nhà tư vấn thực các công việc của mình.

+ Về tiến độ thanh toán:  Các bên cũng có thể thỏa thuận nhưng thông thường tiến độ thanh toán sẽ là: tạm ứng->80% giá trị hợp đồng->Sau khi nghiệm thu. Việc chia ra số lần thanh toán này nhằm đảm bảo quyền lợi cho nhà thầu, tạo động lực cho nhà thầu thực hiện công trình một cách nhanh chóng. Hai bên cũng có thể thỏa thuận về việc thưởng cho nhà thầu trong trường hợp hoàn thành công trình trước thời hạn nhưng vẫn đảm bảo chất lượng của công trình.

+ Về việc điều chỉnh giá: Có 02 loại giá hợp đồng là hợp đồng trọn gói và hợp đồng đơn giá cố định. Theo khoản 3 của điều 15 trong Nghị định 37/2015/NĐ-CP hướng dẫn về hợp đồng xây dựng. Cụ thể điều 15 quy định như sau:

Điều 15. Giá hợp đồng xây dựng và điều kiện áp dụng

  1. Giá hợp đồng xây dựng có các hình thức sau:
  2. a) Giá hợp đồngtrọn gói là giá hợp đồng không thay đổi trong suốt quá trình thực hiện hợp đồng đối với khối lượng các công việc thuộc phạm vi hợp đồng đã ký kết, trừ trường hợp bất khả kháng và thay đổi phạm vi côngviệc phải thực hiện.
  3. b) Giá hợp đồng theo đơn giá cố định được xác định trên cơ sở đơn giá cố định cho các công việc nhân với khối lượng công việc tương ứng. Đơn giá cố định là đơn giá không thay đổi trong suốt thời gian thực hiện hợp đồng, trừ trường hợp bất khả kháng.

Dưới đây là bảng so sánh hai dạng hợp đồng

Stt

 

HỢP ĐỒNG TRỌN GÓI

 

HỢP ĐỒNG THEO  ĐƠN GIÁ CỐ ĐỊNH

 

1.

Áp dụngKhi đã xác  định rõ khối lượng thực hiện, thời gian thực hiện ngắn… Áp dungKhi chưa xác  định được rõ, chi tiết khối lượng thực hiện
 

2.

Nguyên tắc: Giá hợp đồng  không được điều chỉnh trong quá trình thực hiện hợp đồng, trừ trường hợp bất  khả kháng theo thỏa thuận trong hợp đồng Nguyên tắcGiá trị hợp  đồng khi ký hợp đồng là tạm tính => Giá trị thực thế thực  hiện là giá trị Quyết toán.

 

 

3.

Giá trị thanh toán=> Giá thanh  toán đúng theo Giá ghi trong Hợp đồng

 

Ghi  chúViệc nhà thầu thực hiện nhiều hơn  hay ít hơn so với khối lượng trong hợp đồng không ảnh hưởng đến giá  trị thanh toán.

Giá trị thanh toánĐơn giá (Đã  ghi trong Hợp đồng) x Khối lượng nghiệm thu thực tế.

 

Đơn giá cố định  là đơn giá không thay đổi trong suốt thời gian thực hiện hợp đồng. => Tổng giá trị thanh toán = Tổng khối  lượng thực tế được nghiệm thu x Đơn giá (Trong HĐ).

 

4.

Giống nhau: Cơ sở hình xác định giá trị hợp đồng:

Đơn  giá x Khối lượng = Thành tiền

Giống nhau: Cơ sở hình xác định giá trị hợp đồng:

  Đơn  giá x Khối lượng = Thành tiền

 

+ Đồng tiền thanh toán: Còn về dùng tiền gì để thanh toán thì các bên bắt buộc phải ghi nhận trong hợp đồng là thanh toán bằng đồng Việt Nam vì căn cứ vào quy định tại  Điều 22 của Văn bản hợp nhất 07/VBHN-VPQH năm 2013 hợp nhất Pháp lệnh Ngoại hối

Điều 22. Quy định hạn chế sử dụng ngoại hối[21]

Trên lãnh thổ Việt Nam, mọi giao dịch, thanh toán, niêm yết, quảng cáo, báo giá, định giá, ghi giá trong hợp đồng, thỏa thuận và các hình thức tương tự khác của người cư trú, người không cư trú không được thực hiện bằng ngoại hối, trừ các trường hợp được phép theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Như vậy,các bên không được sử dụng ngoại hối trong khi giao dịch. Vì theo lập luận của ngân hàng nhà nước Việt Nam thì nếu có chuyện này xảy ra thì đây được xem là hành vi tự ý điều chỉnh tỷ giá giữa đồng Việt Nam và đồng tiền nước ngoài.

Cho dù có sự quy đổi từ đô la sang tiền Việt trên hợp đồng thì điều này cũng không được pháp luật công nhận.

Về hình thức thanh toán thì các bên có thể thanh toán theo hình thức tiền mặt hoặc chuyển khoản, nếu là hình thức tiền mặt thì các bên cần phải có giấy biên nhận tiền, mỗi bên giữ một bảng để tránh xảy ra tranh chấp sau này. Nếu chuyển khoản thì chỉ cần giữ giấy biên nhận.

 

3. Kết Luận

Như vậy, các bên cần phải ghi nhận rõ điều khoản về giá, tạm ứng và thanh toán trong hợp đồng tư vấn xây dựng. Về giá hợp đồng thì có 02 loai giá là hợp đồng trọn gói và hợp đồng đơn giá cố định.

– Giá hợp đồng trọn gói là giá hợp đồng không thay đổi trong suốt quá trình thực hiện hợp đồng đối với khối lượng các công việc thuộc phạm vi hợp đồng đã ký kết, trừ trường hợp bất khả kháng và thay đổi phạm vi công việc phải thực hiện.

– Giá hợp đồng theo đơn giá cố định được xác định trên cơ sở đơn giá cố định cho các công việc nhân với khối lượng công việc tương ứng. Đơn giá cố định là đơn giá không thay đổi trong suốt thời gian thực hiện hợp đồng, trừ trường hợp bất khả kháng.

Các bên bắt buộc phải ghi nhận trong hợp đồng là thanh toán bằng đồng Việt Nam vì căn cứ vào quy định tại  Điều 22 của Văn bản hợp nhất 07/VBHN-VPQH năm 2013 hợp nhất Pháp lệnh Ngoại hối. Về hình thức thanh toán thì các bên có thể thanh toán theo hình thức tiền mặt hoặc chuyển khoản, nếu là hình thức tiền mặt thì các bên cần phải có giấy biên nhận tiền, mỗi bên giữ một bảng để tránh xảy ra tranh chấp sau này. Nếu chuyển khoản thì chỉ cần giữ giấy biên nhận.

Trên đây là bài viết về giá hợp đồng, tạm ứng và thanh toán trong chuỗi bài viết về hợp đồng tư vấn xây dựng của chúng tôi. Cảm ơn quý khách đã tham khảo, Luật Minh Mẫn luôn sẵn sàng tư vấn và thực hiện tư vấn, soạn thảo, dịch và tham gia ký kết hợp đồng cho khách hàng.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐIỀU KHOẢN VỀ GIÁ HỢP ĐỒNG, TẠM ỨNG VÀ THANH TOÁN