ĐIỀU KHOẢN VỀ QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NHÀ TƯ VẤN

Khi tham gia vào hợp đồng thi công thì chủ đầu tư rất quan tâm đến việc công trình của  mình có thể đạt được tiến độ như dự định, cũng như chất lượng công trình được đảm bảo nhưng không phải chủ đầu tư nào cũng có đủ trình độ chuyên môn để giám sát. Vì thế, chủ đầu tư thường sẽ thuê một bên thứ ba là tư vấn giám sát thi công xây dựng. Bài viết này sẽ cung cấp cho quý khách những phân tích liên quan đến điều khoản về tư vấn giám sát.

1. Cơ sở pháp lý

– Luật xây dựng 2014

– Nghị định 37/2015/NĐ-CP hướng dẫn về hợp đồng xây dựng

– Nghị định 46/2015/NĐ-CP về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng

– Thông tư 09/2016/TT-BXD hướng dẫn hợp đồng thi công xây dựng công trình do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

– Fidic về điều kiện hợp đồng xây dựng 2010

 

2. Nội dung

Dưới đây là điều khoản mẫu

Điều 13. Quyền và nghĩa vụ của Nhà tư vấn (áp dụng đối với trường hợp Chủ đầu tư ký hợp đồng thuê tư vấn giám sát thi công xây dựng)

13.1. Quyền của Nhà tư vấn giám sát thi công xây dựng (NTVGSTCXD)

Nhà tư vấn giám sát thi công xây dựng là Người sẽ thực hiện các nhiệm vụ do Chủ đầu tư giao cho NTVGSTCXD trong hợp đồng và các quy định cụ thể theo quy định của pháp luật. NTVGSTCXD có thể bao gồm những cá nhân có trình độ chuyên môn phù hợp và có đủ năng lực để thực hiện những công việc này.

=> Khoản này yêu cầu nhà tư vấn sẽ tham gia và chỉ thực hiện những quyền được ghi nhận trong hợp đồng. và chịu trách nhiệm với những điều đó.

NTVGSTCXD không có quyền sửa đổi Hợp đồng. NTVGSTCXD có thể thực hiện quyền hạn được gắn với chức danh NTVGSTCXD như đã được xác định hoặc được bao hàm do thấy cần thiết trong Hợp đồng. Nếu NTVGSTCXD được yêu cầu phải có sự chấp thuận của Chủ đầu tư trước khi thực thi một quyền hạn được xác định cụ thể thì những yêu cầu này phải được nói rõ trong hợp đồng. Chủ đầu tư cam kết không áp đặt đối với quyền hạn của NTVGSTCXD, trừ những gì đã thoả thuận với  Nhà thầu.

=> Điều khoản này ghi nhận việc nhà tư vấn giám sát cho dù thấy công việc trên công trình là cần thiết cũng không được can thiệp nếu nó không được ghi nhận trong hợp đồng hoặc sự đồng ý của chủ đầu tư. Vì điều này có thể làm xâm hại đến quyền và lợi ích của một trong các bên còn lại. Ngược lại thì chủ đâu tư cũng không được sai nhà thầu làm những công việc không thuộc thẩm quyền của mình.

Trừ khi được nêu khác đi trong điều kiện này thì:

a) NTVGSTCXD không có quyền giảm bớt bất kỳ nhiệm vụ, nghĩa vụ hoặc trách nhiệm nào theo hợp đồng, hay cho một bên nào;

c) Bất kỳ sự chấp thuận, kiểm tra, xác nhận, đồng ý, xem xét, giám sát, thông báo, yêu cầu, kiểm định hoặc hành động tương tự nào của NTVGSTCXD (bao gồm cả trường hợp không có sự phản đối) cũng không hề miễn cho Nhà thầu khỏi bất kỳ trách nhiệm nào theo Hợp đồng, bao gồm cả trách nhiệm đối với các sai sót, bỏ sót, không nhất quán và không tuân thủ đúng.

=> Quy định này nhằm khẳng định nhà tư vấn giám sát cho dù thay mặt chủ đầu tư để tham gia giám sát hoạt động của nhà thầu nhưng điều đó cũng không có nghĩa là nhà thầu có thể thoái bỏ trách nhiệm, thiệt hại do mình gây ra từ sự đồng ý của nhà thầu tư vấn. Điều này cũng tránh việc nhà thầu thông đồng với nhà tư vấn để tránh trường hợp chối bỏ trách nhiệm.

13.2. Trách nhiệm của NTVGSTCXD

*Giám sát chất lượng thi công xây dựng công trình (nếu không thuê tư vấn giám sát thì công việc này thuộc trách nhiệm của Chủ đầu tư).

Nội dung giám sát chất lượng thi công xây dựng công trình thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý chất lượng công trình xây dựng.

=> Đối với những công trình lớn thì chủ đầu tư thường mới thuê nhà tư vấn giám sát. Khi ấy, nhà tư vấn sẽ thực hiện những công việc quy định tại điều 26 của Nghị định 46/2015/NĐ-CP ví dụ như: Thông báo về nhiệm vụ, quyền hạn của các cá nhân trong hệ thống quản lý chất lượng của chủ đầu tư, kiểm tra các điều kiện khởi công công trình xây dựng, kiểm tra biện pháp thi công xây dựng của nhà thầu, kiểm tra và chấp thuận vật liệu, cấu kiện, sản phẩm xây dựng, thiết bị lắp đặt vào công trình, thực hiện nghiệm thu công việc xây dựng…

13.3. Thay thế NTVGSTCXD

Nếu Chủ đầu tư có ý định thay thế NTVGSTCXD thì không ít hơn … ngày trước khi dự định thay thế, Chủ đầu tư phải thông báo cho Nhà thầu thông tin chi tiết tương ứng của NTVGSTCXD được dự kiến thay thế. Chủ đầu tư không được thay thế NTVGSTCXD bằng một người mà Nhà thầu có ý kiến từ chối một cách có lý do bằng cách gửi thông báo cho Chủ đầu tư các chi tiết, lý lẽ để giải thích.

=> Điều khoản này dù nói rõ quyền được thay thế nhà thầu là thuộc về chủ đầu tư. Nhưng chủ đầu tư cần phải thông báo cho nhà thầu biết. Trong trường hợp nếu nhà thầu không đồng ý và có lý do khách quan thì chủ đầu tư sẽ phải chấp nhận yêu cầu tiếp nhận nhà tư vấn giám sát của nhà thầu. Điều này thể hiện chủ đầu tư cần phải tôn trọng nhà thầu, cho dù không có điều khoản này thì xét trên yếu tố tâm lý thì việc nhà thầu chấp nhận một nhà tư vấn giám sát sẽ giúp sự hợp tác giữa nhà tư vấn và nhà thầu trở nên dễ dàng hơn, từ đó công trình sẽ nhanh chóng được hoàn thiện.

 

3. Kết luận

 Như vậy, theo chính sách của luật xây dựng khuyến khích chủ đầu tư sử dụng nhà thầu tư vấn giám sát đối với nhà ở. Tuy nhiên, chủ đầu tư chỉ sử dụng nhà thầu tư vấn giám sát khi thực hiện những công trình lớn, có yêu cầu kỹ thuật cao. Nhà tư vấn giám sát sẽ tham gia và chỉ thực hiện những quyền được ghi nhận trong hợp đồng và chịu trách nhiệm với những điều đó. Nhà tư vấn giám sát cho dù thấy công việc trên công trình là cần thiết cũng không được can thiệp nếu nó không được ghi nhận trong hợp đồng hoặc sự đồng ý của chủ đầu tư.

Khi ấy, nhà tư vấn sẽ thực hiện những công việc quy định tại điều 26 của Nghị định 46/2015/NĐ-CP ví dụ như: Thông báo về nhiệm vụ, quyền hạn của các cá nhân

trong hệ thống quản lý chất lượng của chủ đầu tư, kiểm tra các điều kiện khởi công công trình xây dựng, kiểm tra biện pháp thi công xây dựng của nhà thầu, kiểm tra và chấp thuận vật liệu, cấu kiện, sản phẩm xây dựng, thiết bị lắp đặt vào công trình, thực hiện nghiệm thu công việc xây dựng…

Khi có sự thay đổi về nhà tư vấn giám sát thì chủ đầu tư cần phải thông báo cho nhà thầu biết. Trong trường hợp nếu nhà thầu không đồng ý và có lý do khách quan thì chủ đầu tư sẽ phải chấp nhận yêu cầu tiếp nhận nhà tư vấn giám sát của nhà thầu. Điều này thể hiện chủ đầu tư cần phải tôn trọng nhà thầu, cho dù không có điều khoản này thì xét trên yếu tố tâm lý thì việc nhà thầu chấp nhận một nhà tư vấn giám sát sẽ giúp sự hợp tác giữa nhà tư vấn và nhà thầu trở nên dễ dàng hơn, từ đó công trình sẽ nhanh chóng được hoàn thiện.

Trên đây là bài viết điều khoản về quyền và nghĩa vụ của nhà thầu tư vấn giám sát .trong chuỗi bài viết về hợp đồng thi công xây dựng của chúng tôi. Cảm ơn quý khách đã tham khảo, Luật Minh Mẫn luôn sẵn sàng tư vấn, soạn thảo, dịch và tham gia ký kết hợp đồng cho khách hàng.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐIỀU KHOẢN VỀ QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NHÀ TƯ VẤN