ĐIỀU KHOẢN VỀ YÊU CẦU VỀ CHẤT LƯỢNG, SỐ LƯỢNG SẢN PHẨM TƯ VẤN XÂY DỰNG VÀ NGHIỆM THU SẢN PHẨM TƯ VẤN XÂY DỰNG

Bất kỳ điều khoản nào trong hợp đồng tư vấn xây dựng cũng đều rất quan trọng. Hai trong số những điều khoản đó là điều khoản về yêu cầu chất lượng, số lượng sản phẩm tư vấn xây dựng và nghiệm thu sản phẩm tư vấn xây dựng. Bài viết dưới đây sẽ đưa ra những phân tích về hai điều khoản kể trên.

1. Cơ sở pháp lý

– Luật xây dựng 2014

– Luật đấu thầu 2013

– Nghị định 37/2015/NĐ-CP hướng dẫn về hợp đồng xây dựng

– Nghị định 46/2015/NĐ-CP về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng

– Thông tư 08/2016/TT-BXD hướng dẫn về hợp đồng tư vấn xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành.

– Thông tư 01/2015/TT-BKHĐT quy định chi tiết lập Hồ sơ mời quan tâm, Hồ sơ mời thầu, Hồ sơ yêu cầu dịch vụ tư vấn do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành:

– Nghị định 63/2014/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu về Đánh giá hồ sơ dự thầu.

 

2. Nội dung

2.1. Điều khoản yêu cầu về chất lượng, số lượng sản phẩm tư vấn xây dựng

Dưới đây là điều khoản mẫu:

Điều 9. Yêu cầu về chất lượng, số lượng sản phẩm tư vấn xây dựng

  1. Chất lượng sản phẩm tư vấn xây dựng phải phù hợp với nội dung hợp đồng tư vấn xây dựng đã ký kết giữa các bên; đảm bảo thực hiện đúng các quy định của pháp luật về quản lý dự án đầu tư xây dựng và quản lý chất lượng công trình xây dựng, quy chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng cho hợp đồngtư vấn xây dựng. Những sai sót trong sản phẩm của hợp đồng tư vấn xây dựng phải được bên nhận thầu hoàn chỉnh theo đúng các điều khoản thỏa thuận trong hợp đồng tư vấn xây dựng.
  2. Số lượng hồ sơ sản phẩm tư vấn xây dựng của Hợp đồng là… bộ

Điều khoản này nhằm giúp cho bên tư vấn xây dựng nhận thức rõ họ cần phải công – tâm – liêm – chính trong mọi hoạt động của mình để đảm bảo mang lại chất lượng cho sản phẩm mà mình tạo ra, họ phải dựa vào các tiêu chuẩn kỹ thuật, quy chuẩn trong xây dựng và kể cả phải tuân theo quy định của pháp luật về xây dựng.

2.2. Điều khoản về nghiệm thu sản phẩm tư vấn xây dựng

Nghiệm thu là một bước rất quan trọng, nghiệm thu không những được thực hiện ở bước cuối cùng mà còn được thực hiện xuyên suốt ở từng khâu của quá trình tư vấn. Dưới đây là điều khoản mẫu về nghiệm thu:

 Điều 10. Nghiệm thu sản phẩm tư vấn xây dựng

1. Căn cứ nghiệm thu sản phẩm của hợp đồng tư vấn xây dựng:

a) Hợp đồng tư vấn xây dựng đã ký kết giữa các bên.

b) Hồ sơ báo cáo kết quả khảo sát xây dựng đối với tư vấn khảo sát xây dựng; Hồ sơ Báo cáo nghiên cứu khả thi đối với tư vấn lập Báo cáo nghiên cứu khả thi; Hồ sơ thiết kế xây dựng công trình đối với tư vấn thiết kế công trình xây dựng; Hồ sơ giám sát thi công xây dựng được duyệt đối với tư vấn giám sát thi công xây dựng.

c) Nhiệm vụ và phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng được duyệt đối với tư vấn khảo sát xây dựng; Nhiệm vụ tư vấn lập Báo cáo nghiên cứu khả thi được duyệt đối với tư vấn lập Báo cáo nghiên cứu khả thi; Nhiệm vụ thiết kế được duyệt, thiết kế các bước trước đó đã được phê duyệt đối với tư vấn thiết kế công trình xây dựng; Nhiệm vụ và quy trình giám sát thi công xây dựng được duyệt đối với tư vấn giám sát thi công xây dựng.

d) Quy định của pháp luật, quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng được áp dụng cho hợp đồng tư vấn xây dựng.

2. Nghiệm thu sản phẩm được tiến hành… lần

Lần 1: Sau khi nhà thầu hoàn thành…

Lần 2: Sau khi nhà thầu hoàn thành…

Lần cuối: Sau khi đã nhận đầy đủ hồ sơ, tài liệu sản phẩm tư vấn xây dựng do nhà thầu cung cấp, chủ đầu tư căn cứ vào Hợp đồng này, các tiêu chuẩn, quy chuẩn để tổ chức nghiệm thu sản phẩm tư vấn xây dựng. Những sai sót trong sản phẩm tư vấn xây dựng nhà thầu phải hoàn chỉnh theo đúng các điều khoản thỏa thuận trong Hợp đồng.

Biên bản nghiệm thu khối lượng hoàn thành là biên bản nghiệm thu chất lượng (theo quy định về quản lý chất lượng công trình) có ghi cả khối lượng.

Như vậy, điều khoản cũng đã ghi rõ điều kiện để có thể nghiệm thu là phải có hợp đồng, hồ sơ kết quả và nhiệm vụ, phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng. Tức là trước khi nghiệm thu các bên đã ký kết, thực hiện với nhau những gì mà thể hiện trên giấy tờ thì sau đó phải nộp cùng với kết quả nghiệm thu. Nghiệm thu phải được tiến hành sau khi kết thúc từng hạng mục. Điều này nhằm đảm bảo nếu sai xót trong quá trình xây dựng công trình thì sai xót đó có thể được sửa chữa.

Trong quá trình nghiệm thu, bên giám sát phải dựa vào những quy chuẩn kỹ thuật trong xây dựng để xác định công trình có đủ điều kiện hay không. Tiêu chuẩn kỹ thuật năm 2019 sẽ dựa vào những tiêu chuẩn do cơ quan có thẩm quyền công bố, các bên có thể xem tại website này:

https://shac.vn/tong-hop-day-du-cac-tieu-chuan-xay-dung-viet-nam-moi-nhat

Khi nghiệm thu cần phải có mặt đầy đủ đại diện của tất cả các bên và các đại diện này phải kỳ vào biên bản nghiệm thu: Đại diện Chủ Đầu Tư (Ban QLDA-Xây Dựng) – Đại diện đơn vị Tư vấn thiết kế – Đại diện đơn vị Tư vấn giám sát – Đại diện đơn vị thi công.

Các bên sẽ ký vào mẫu nghiệm thu dưới đây.

BIÊN BẢN NGHIỆM THU CÔNG TRÌNH

3. Kết Luận

Khi ký kết hợp đồng tư vấn xây dựng, các bên cần phải ghi nhận về điều khoản yêu cầu chất lượng, số lượng sản phẩm tư vấn xây dựng và nghiệm thu tư vấn xây dựng. Khi nghiệm thu các bên phải có tất cả các tài liệu mà các bên đã ký kết và lập với từ lúc thành lập dự án cho đến khi kết thúc dự án: Bao gồm hợp đồng, hồ sơ kết quả và nhiệm vụ, phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng, các tiêu chuẩn, quy chuẩn để tổ chức nghiệm thu sản phẩm tư vấn xây dựng. Để các bên dựa vào đó mà đối chiếu, so sánh xem sản phẩm tại thời điểm nghiệm thu có vượt mức cho phép của sai sót hay không. Nếu sai sót vượt mức cho phép thì nhà thầu phải tiếp tục chỉnh sửa cho đúng tất cả yêu cầu. Khi tiến hành nghiệm thu thì cần phải nghiệm thu theo hạng mục trước, hạng mục nào xong trước thì sẽ nghiệm thu trước. Để nếu có phát hiện sai xót thì các bên còn phát hiện mà chỉnh sửa ngay tại thời điểm đó. Khi nghiệm thu cần phải có mặt đầy đủ đại diện của tất cả các bên và các đại diện này phải ký vào biên bản nghiệm thu: Đại diện Chủ Đầu Tư (Ban QLDA-Xây Dựng) – Đại diện đơn vị Tư vấn thiết kế – Đại diện đơn vị Tư vấn giám sát – Đại diện đơn vị thi công.

Trên đây là bài viết về điều khoản yêu cầu về chất lượng, số lượng sản phẩm tư vấn xây dựng và nghiệm thu sản phẩm tư vấn xây dựng trong chuỗi bài viết về hợp đồng tư vấn xây dựng của chúng tôi. Cảm ơn quý khách đã tham khảo, Luật Minh Mẫn luôn sẵn sàng tư vấn và thực hiện tư vấn, soạn thảo, dịch và tham gia ký kết hợp đồng cho khách hàng.

 

 

 

 

 

 

 

ĐIỀU KHOẢN VỀ YÊU CẦU VỀ CHẤT LƯỢNG, SỐ LƯỢNG SẢN PHẨM TƯ VẤN XÂY DỰNG VÀ NGHIỆM THU SẢN PHẨM TƯ VẤN XÂY DỰNG