ĐIỀU KHOẢN VỀ NHÀ THẦU PHỤ

Khi tham gia vào hợp đồng tư vấn thì sẽ xuất hiện những công trình lớn, hợp đồng tổng thầu. Khi đó, nhà thầu chính sẽ phải liên hệ với một hoặc một số nhà thầu phụ để cùng nhau thực hiện công việc tư vấn đó. Bài viết này sẽ cung cấp những phân tích những vấn đề liên quan đến nhà thầu phụ trong hợp đồng tư vấn xây dựng.

1. Cơ sở pháp lý

– Luật xây dựng 2014

– Nghị định 37/2015/NĐ-CP hướng dẫn về hợp đồng xây dựng

– Thông tư 08/2016/TT-BXD hướng dẫn về hợp đồng tư vấn xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành.

– Thông tư 03/2015/TT-BKHĐT Quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu xây lắp do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

2. Nội dung

Dưới đây là điều khoản mẫu:

Điều 17. Nhà thầu phụ (nếu có)

  1. Đối vớinhà thầu phụ chưa có danh sách trong Hợp đồng, nhà thầu phải trình danh sách, hồ sơ năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu phụ cũng như phạm vi công việc mà nhà thầu phụ sẽ đảm nhận để chủ đầu tư xem xét chấp thuận trước khi ký Hợp đồng thầu phụ.
  2. Nhà thầu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước chủ đầu tư về chất lượng, tiến độ cũng như các sai sót của nhà thầu phụ.
  3. Nhà thầu cam kết với chủ đầu tư rằng sẽ thanh toán đầy đủ, đúng hạn các khoản chi phí cho nhà thầu phụ được quy định trong trong hợp đồngthầu phụ.

Điều khoản mẫu trên được trích từ điều 17 về nhà thầu phụ của thông tư 08/2016.

Để rõ hơn quy địn về nhà thầu phụ, chúng ta cần xác định nhà thầu phụ là gì?

Khái niệm về nhà thầu phụ quy định tại khoản 8 – Điều 1 của thông tư 08/2016. Nhà thầu phụ là tổ chức hay cá nhân ký hợp đồng với nhà thầu để trực tiếp thực hiện công việc.

Như vậy, có thể hiểu nhà thầu phụ cũng là một công ty có chuyên môn về lĩnh vực tư vấn giám sát xây dựng nhưng không tham gia đấu thầu, chỉ nhận việc thông qua ký hợp đồng thầu phụ với công ty thầu chính nhằm thực hiện những công việc mà công ty thầu chính đã ký hợp đồng với chủ đầu tư.

Mặc khác, để sử dụng nhà thầu phụ, nhà thầu chính phải tuân theo quy định tại Mục 31 Chương I Mẫu hồ sơ mời thầu xây lắp một giai đoạn một túi hồ sơ ban hành kèm Thông tư số 03/2015. Các nội dung cụ thể như sau:

31.1. Nhà thầu chính được ký kết hợp đồng với các nhà thầu phụ trong danh sách các nhà thầu phụ kê khai theo Mẫu số 19(a) Chương IV – Biểu mẫu dự thầu. Việc sử dụng nhà thầu phụ sẽ không làm thay đổi các trách nhiệm của nhà thầu chính. Nhà thầu chính phải chịu trách nhiệm về khối lượng, chất lượng, tiến độ và các trách nhiệm khác đối với phần công việc do nhà thầu phụ thực hiện. Năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu phụ sẽ không được xem xét khi đánh giá HSDT của nhà thầu chính (trừ trường hợp HSMT quy định được phép sử dụng nhà thầu phụ đặc biệt). Bản thân nhà thầu chính phải đáp ứng các tiêu chí về năng lực và kinh nghiệm (không xét đến năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu phụ).

Trường hợp trong HSDT, nếu nhà thầu chính không đề xuất sử dụng nhà thầu phụ cho một công việc cụ thể hoặc không dự kiến các công việc sẽ sử dụng nhà thầu phụ thì được hiểu là nhà thầu chính có trách nhiệm thực hiện toàn bộ các công việc thuộc gói thầu. Trường hợp trong quá trình thực hiện hợp đồng, nếu phát hiện việc sử dụng nhà thầu phụ thì nhà thầu chính sẽ được coi là vi phạm hành vi “chuyển nhượng thầu” theo quy định tại Mục 3 CDNT.

Dươi đây là mẫu số 19(a) Chương IV – Biểu mẫu dự thầu

PHẠM VI CÔNG VIỆC SỬ DỤNG NHÀ THẦU PHỤ(1)

 

STT Tên nhà thầu phụ(2) Phạm vi công việc(3) Khối lượng công việc(4) Giá trị % ước tính(5) Hợp đồng hoặc văn bản thỏa thuận với nhà thầu phụ(6)
1          
2          
3          
4          
         

 

Ghi chú:

(1) Trường hợp sử dụng nhà thầu phụ thì kê khai theo Mẫu này.

(2) Nhà thầu ghi cụ thể tên nhà thầu phụ. Trường hợp khi tham dự thầu chưa xác định được cụ thể danh tính của nhà thầu phụ thì không phải kê khai vào cột này mà chỉ kê khai vào cột “Phạm vi công việc”. Sau đó, nếu được lựa chọn thì khi huy động thầu phụ thực hiện công việc đã kê khai phải được sự chấp thuận của Chủ đầu tư.

(3) Nhà thầu ghi cụ thể tên hạng mục công việc dành cho nhà thầu phụ.

(4) Nhà thầu ghi cụ thể khối lượng công việc dành cho nhà thầu phụ.

(5) Nhà thầu ghi cụ thể giá trị % công việc mà nhà thầu phụ đảm nhận so với giá dự thầu.

(6) Nhà thầu ghi cụ thể số hợp đồng hoặc văn bản thỏa thuận, nhà thầu phải nộp kèm theo bản gốc hoặc bản chụp được chứng thực các tài liệu đó.

Như vậy, nhà thầu chính phải liệt kê rõ ràng các nội dung trên, cho dù đã liệt thì nhà thầu chính vẫn phải chịu trách nhiệm cuối cùng đối với chủ đầu tư. Tuy nhiên, việc ghi rõ nội dung sẽ giúp cho nhà thầu chính không bị vi vào hành vi “chuyện nhượng thầu). Bởi lẽ, khi tham gia đấu thầu, chủ đầu tư đã phải bỏ ra rất nhiều thời gian và chi phí để tổ chức đấu thầu. Họ mong muốn tìm ra một nhà thầu đích thật có đủ năng lực tài chính và chuyên môn để đáp ứng việc thực hiện dự án đầu tư. Nếu cho nhà thầu chính tự do chọn nhà thầu phụ mà không thông báo, không những không thể kiểm soát được chất lượng và khối lượng công việc mà còn là một sự không công bằng với các đơn vị đã thua thầu.

31.2. Nhà thầu chính chỉ được sử dụng nhà thầu phụ thực hiện các công việc với tổng giá trị dành cho nhà thầu phụ không vượt quá tỷ lệ phần trăm (%) trên giá dự thầu của nhà thầu theo quy định tại BDL.

=> Điều này tùy thuộc tính chất và quy mô từng dự án mà tỷ lệ phần trăm được thực hiện sẽ khác nhau.

31.3. Nhà thầu chính không được sử dụng nhà thầu phụ cho công việc khác ngoài công việc đã kê khai sử dụng nhà thầu phụ nêu trong HSDT; việc thay thế, bổ sung nhà thầu phụ ngoài danh sách các nhà thầu phụ đã nêu trong HSDT và việc sử dụng nhà thầu phụ vượt quá tỷ lệ theo quy định tại Mục 31.2 CDNT chỉ được thực hiện khi có lý do xác đáng, hợp lý và được Chủ đầu tư chấp thuận; trường hợp sử dụng nhà thầu phụ cho công việc khác ngoài công việc đã kê khai sử dụng nhà thầu phụ, ngoài danh sách các nhà thầu phụ đã nêu trong HSDT mà chưa được Chủ đầu tư chấp thuận được coi là hành vi “chuyển nhượng thầu”.

=> Điều này là hoàn toàn hợp lý cũng dựa vào phân tích tại mục 31.1 triển khai thêm rằng. Mọi hành vi sử dụng một bên thứ ba hoặc sử dụng nhưng vượt quá thỏa thuận ban đầu được nhà thầu chính thực hiện phải thông qua sự đồng ý của chủ đầu tư.

31.4. Chủ đầu tư có thể cho phép nhà thầu chính sử dụng nhà thầu phụ đặc biệt theo quy định tại BDL. Trong trường hợp này, nhà thầu chính phải kê khai danh sách nhà thầu phụ đặc biệt theo Mẫu số 19(b) Chương IV – Biểu mẫu dự thầu và kê khai về năng lực, kinh nghiệm của nhà thầu phụ đặc biệt. Bên mời thầu sẽ đánh giá năng lực, kinh nghiệm của nhà thầu phụ đặc biệt theo tiêu chuẩn đánh giá quy định tại Khoản 2.3 Mục 2 – Tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm Chương III – Tiêu chuẩn đánh giá HSDT. Trường hợp nhà thầu phụ đặc biệt không đáp ứng yêu cầu của HSMT và nhà thầu chính có năng lực, kinh nghiệm không đáp ứng yêu cầu thực hiện phần công việc đã dành cho nhà thầu phụ đặc biệt thì HSDT của nhà thầu được đánh giá là không đáp ứng yêu cầu của HSMT.

=> Nếu nhà thầu chính muốn tiến cử nhà thầu phụ nào thì cần phải dựa vào năng lực của nhà thầu phụ. Vì nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng và tiến độ của công việc.

Dưới đây là đính kèm tiêu chuẩn đánh gia hồ sơ dự thầu.

TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ HSDT

 

3. Kết luận

Trong những gói tổng thầu hoặc những công trình lớn, nhà thầu chính có thể sử dụng nhà thầu phụ. Nhưng việc sử dụng nhà thầu phụ trước tiên phải được bản thân nhà thầu chính kiểm chứng về kinh nghiệm chuyên môn và năng lực tài chính. Sau đó, phải nhận được sự đồng ý của chủ đầu tư. Nhà thầu phụ và nhà thầu chính phải tuân theo những quy định tại Mục 31 Chương I Mẫu hồ sơ mời thầu xây lắp một giai đoạn một túi hồ sơ ban hành kèm Thông tư số 03/2015. Trong đó, nhà thầu phụ ngoài đáp ứng những tiêu chuẩn nhất định thì chỉ được phép thực hiện số phần trăm công việc theo quy định của chủ đầu tư. Vì thế, bên nhà thầu chính cần lưu ý để tránh việc vi phạm “chuyển nhượng thầu” mà không có sự đồng ý của chủ đầu tư, cũng như cho nhà thầu phụ thực hiện quá lố phần trăm thỏa thuận ban đầu.

Trên đây là bài viết về điều khoản về nhà thầu phụ trong chuỗi bài viết về hợp đồng tư vấn xây dựng của chúng tôi. Cảm ơn quý khách đã tham khảo, Luật Minh Mẫn luôn sẵn sàng tư vấn, soạn thảo, dịch và tham gia ký kết hợp đồng cho khách hàng.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐIỀU KHOẢN VỀ NHÀ THẦU PHỤ